4e en laatste zomerzangavond 30 augustus 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 30 augustus 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 19:30 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Organist: Ary Rijke

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen zijn door de voorbereidingscommissie uitgekozen.

Er wordt gezongen uit de bundels: Evangelische Liedbundel, Johan de Heer, Opwekking, Liedboek voor de Kerken 1973 (psalm / gezang), Nieuwe Liedboek 2013 (psalm / lied), Zingende Gezegend, Hervormde Bundel (1938), Jeugd in Actie, Weerklank en de bundel Tussentijds.

U bent van harte uitgenodigd om een andere partij te zingen als u die kent.

De collecte voor de onkosten is digitaal of via een busje achter in de kerk. U kunt aan de collecte ter bestrijding van de onkosten deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek, onder vermelding van zomerzangavond.

Liturgie:

Orgelspel

PowerPoint presentatie: ‘Op de grote stille heide’

Nieuw Liedboek 146a

1   Laat ons nu vrolijk zingen!               3   Hij is de Heer, de sterke,

     Kom, hef uw liederen aan                     in Hem is alle macht.

     voor Hem, wie alle dingen                    Dat zeggen ons zijn werken,

     altijd ten dienste staan.                       dat zeggen dag en nacht,

     Ik wil de Heer daarboven                     de aarde en de hemel,

     lofprijzen hier op aard,                         de mensen en het vee,

     ja, Hem van harte loven,                      en alles wat er wemelt

     die veilig mij bewaart.                         in ‘t water van de zee.

7   Ik arme en geringe,

     hoe zou ik voor uw troon

     U lof en dank toezingen?

     Gij zijt zo groot, zo schoon.

     Maar omdat Gij mijn leven

     duldt voor uw aangezicht,

     mag ik, o Heer, U geven

     de weerglans van het licht.

Evangelische Liedbundel 263

1   Door de wereld gaat een woord       3   Menigeen ging zelf op pad

     en het drijft de mensen voort:             daar hij thuis geen vrede had

     ’Breek uw tent op, ga op reis               Eeuwig heimwee spoort hem aan

     naar het land dat Ik u wijs.’                 laat ook hem het woord verstaan

Refrein:    Here God, wij zijn vervreemden

               door te luist’ren naar uw stem.

               Breng ons saam’ met uw ontheemden

               naar het nieuw Jeruzalem.

6   Door de wereld gaat een woord

     en het drijft de mensen voort:

     ’Breek uw tent op, ga op reis

     naar het land dat Ik u wijs.’ 

Refrein

Nieuwe Liedboek Lied 216

1   Dit is een morgen als ooit de eerste,

     zingende vogels, geven hem door.

     Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

     beide ontspringen nieuw aan het woord.

2   Dauw op de aarde zonlicht van boven,

     vochtige gaarde, geurig als toen.

     Dank voor gewassen, grassen en bomen,

     al wie hier wandelt, ziet het is goed.

3   Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,

     licht dat ooit speelde waar Eden lag.

     Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

     dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Opening door Tineke de Vries

Evangelische Liedbundel 371

1   Mijn Jezus, ik hou van U,               2   Mijn Jezus, ik hou van U,

     Ik noem U mijn Vriend.                      Want U hield van mij.

     Want U nam de straf op U                   Toen U aan het kruis hing,

     Die ik had verdiend.                          Een wond in uw zij.

     De grote Verlosser,                            Voor mij de genade,

     Mijn Redder bent U;                           Een doornenkroon voor U;

     ‘K Heb van U gehouden,                     ‘K Heb van U gehouden,

     Maar nooit zoveel als nu.                    Maar nooit zoveel als nu.

3   Ik zal van U houden                      4   Als ik in uw glorie,

     In leven en dood.                              Uw eeuwigheid kom,

     En ik wil U prijzen,                             Dan buig ik mij voor U,

     Zelfs dan in mijn nood.                       In uw heiligdom.

     Als ik kom te sterven,                        Gekroond met uw heerlijkheid,

     Dan roep ik tot U:                             Zal ‘k zingen voor U:

     ‘K Heb van U gehouden,                     ‘K Heb van U gehouden,

     Maar nooit zoveel als nu.                    Maar nooit zoveel als nu,

Opwekking 248

1   God is getrouw, zijn plannen falen niet.

     Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.

     Die ’t heden kent, de toekomst overziet.

     Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen.

     En ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,

     volvoert zijn hand.

2   De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast.

     Zijn heerschappij omvat de loop der tijden.

     Een sterke hand, die nooit heeft misgetast.

     Blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden.

     En d’adem zijner lippen overmant

     de tegenstand.

3   De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt.

     doet aan Gods kerk zijn heilsgeheimen weten.

     Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,

     heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten!

     Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land,

     als Gods gezant.

Joh. de Heer 232

1   “Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij, / ’t oog omhoog en hand in hand?”

     Wij gaan op des Konings roepstem / naar ons huis en Vaderland.

     Over bergen en door dalen / gaan wij naar die blijde zalen,

     gaan wij naar die blijde zalen / van Gods huis in ’t Vaderland.

     Gaan wij naar die blijde zalen / van Gods huis in ’t Vaderland.

4   “Pelgrims, zegt ons, mogen wij ook / met u trekken naar dat land?”

     Komt, weest welkom, volgt ons allen, / ’t oog omhoog en hand aan hand.

     Bij der eng’len vreugdezangen / zal ons Jezus Zelf ontvangen,

     zal ons Jezus Zelf ontvangen, / in Gods huis in ’t Vaderland.

     zal ons Jezus Zelf ontvangen, / in Gods huis in ’t Vaderland.

Muzikaal intermezzo

Liedboek 483

1   Gij die alle sterren houdt                2   Want de lichten die wij zelf

     in uw hand gevangen,                        aan de hemel stelden,

     Here God, hoe duizendvoud                glinstrend in het zwart gewelf,

     wekt Gij ons verlangen!                      sterren, ongetelde,

     Ach, ons hart is verward,                    al hun glans dooft nochtans,

     leer het op uw lichte                          dan is heel ons leven

     hoge rijk zich richten.                        door de nacht omgeven.

4   Christus, stille vaste ster,

     o Gij licht der lichten,

     waarnaar wij van her en der

     onze schreden richten,

     geef ons moed; ’t is ons goed

     U te zien, Getrouwe,

     uw hoog rijk te aanschouwen.

Evangelische Liedbundel 329

1   Heer, ‘k wil U danken, U loven en prijzen / voor alles wat U doet voor mij.

     Heer, ik wil daag’lijks U hulde bewijzen / door te leven zoals Gij.

     Ik wil de weg gaan die U hebt gewezen.

     U zult mij steeds weer de kracht daarvoor geven.

     Dank, Heer, dat ik in de hemel woon / en met U zitten mag op de troon.

4   Dank Heer, dat U boven bidden en denken / in alle dingen rijk voorziet.

     Dank, dat U mij uw bescherming wilt schenken,

     daartoe uw engelenwacht gebiedt.

     Blijdschap en vrede hebt U mij gegeven.

     Uw Naam zij daarvoor geloofd en geprezen.

     U wil ik geven steeds meer en meer / glorie en lofprijs, ja, dank en eer.

Sela: Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Gedicht door Janny Gerritsen

Canon opwekking 40: Zoek eerst het koninkrijk…

1   Zoekt eerst het koninkrijk van God

     en zijn gerechtigheid,

     en dit alles krijgt u bovendien.

     Hallelu, halleluja.

Refrein:   Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

2 Men kan niet leven van brood alleen,

     maar van ieder woord

     dat door de Heer gesproken wordt.

     Hallelu, halleluja.

Refrein:   Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

3 Bidt en u zal gegeven zijn,

     zoekt en gij zult het zien,

     klopt en de deur zal voor u opengaan.

     Hallelu, halleluja.

Refrein:   Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

Nieuwe Liedboek 913

1   Wat de toekomst brengen moge,    2   Heer, ik wil uw liefde loven,

     mij geleidt des Heren hand;                al begrijpt mijn ziel U niet.

     moedig sla ik dus de ogen                   Zalig hij, die durft geloven,

     naar het onbekende land.                   ook wanneer het oog niet ziet.

     Leer mij volgen zonder vragen;           Schijnen mij uw wegen duister,

     Vader, wat Gij doet is goed!                zie, ik vraag U niet: waarom?

     Leer mij slechts het heden dragen        Eenmaal zie ik al uw luister

     met een rustig, kalme moed!               als ik in de hemel kom!

3   Laat mij niet mijn lot beslissen:       4   Waar de weg mij brenge moge,

     zo ik mocht, ik durfde niet.                 aan des Vaders trouwe hand,

     Ach, hoe zou ik mij vergissen,             loop ik met gesloten ogen

     als Gij mij de keuze liet!                     naar het onbekende land.

     Wil mij als een kind behand’len,

     dat alleen de weg niet vindt:

     neem mijn hand in uwe handen

     en geleid mij als een kind.

Evangelische Liedbundel 343

1   Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam

     die U ons noemt door sterren zon en maan

     Hemel en aarde spreken wijd en zijd

     tonen het wonder van uw heerlijkheid

2   Heer onze God, die aard’ en hemel schiep

     zeeën en land met macht te voorschijn riep

     wat zijn wij mensen, dat U aan ons denkt

     en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

3   U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.

     U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed.

     U roept ons mensen in uw heerlijkheid:

     leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

4   Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,

     dat in ons zingt met eindeloos refrein.

     Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:

     Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!

Sluiting door ds. Conny Bakhuis

Johan de Heer 462

1   Er gaat door alle landen,

     Een trouwe Kindervrind;

     Geen oog kan Hem aanschouwen,

     Maar Hij ziet ieder kind.

     De Hemel is Zijn Vaderland,

     Hij is des Heren Afgezant.

2   Hij komt in alle huizen,

     En waar een vrolijk kind

     Zijn vader en zijn moeder

     En God, de Heer, bemint,

     Daar woont Hij gaarne dag en nacht,

     En houdt er over ’t kind de wacht.

3   En gaat het kind ter ruste,

     Die Vriend verlaat het niet;

     Bewaakt getrouw zijn bedje,

     Dat het geen kwaad geschiedt;

     En wekt het in de morgenstond,

     En maakt het vrolijk en gezond.

Evangelische Liedbundel 357

1   Vreugde, vreugde, louter vreugde

     is bij U van eeuwigheid,

     Schepper, die ’t heelal verheugde,

     Bron van eeuw’ge vreugde zijt.

     Gij, die woont in licht en luister,

     drijft de schaduwen uiteen.

     Hij, die zoekend doolt in ’t duister,

     vindt het licht bij U alleen.

3   Duizend lichten, duizend kleuren

     zijn de weerglans van uw pracht;

     daarmee wilt Gij mensen beuren

     uit hun zorgen, uit hun nacht.

     Op een zee van licht en zangen

     voert Gij ons tot U omhoog.

     Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;

     doof niet voor uw licht ons oog.

4   Open nu ook onze ogen

     voor het ware vreugdelicht

     opdat wij uw naam verhogen

     juichend voor uw aangezicht

     want in Christus komt Gij nader

     hem, die onder zonde zucht,

     Ieder wil Gij zijn een Vader

     die in Jezus tot U vlucht.

Opwekking 602   (Slotlied; staande)

1   Vrede van God, de vrede van God,

     de vrede van God zij met jou.

     Vrede van Hem, vrede van God,

     de vrede van God zij met jou.

2   In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,

     in Jezus’ naam geef ik jou:

     vrede van Hem, vrede van God,

     de vrede van God zij met jou.

3   Heilige Geest, de Heilige Geest,

     de Heilige Geest zij met jou.

     Vrede van Hem, vrede van God,

     de vrede van God zij met jou.

Bij het verlaten van de Kerk kunt u een bijdrage in de

onkosten van deze avond in de busjes achterlaten.

Als u online heeft meegedaan kunt u dat digitaal doen.

                                                                      

De kerstsamenzang is op

Zondag 17 december 14:30 uur

De samenzang in Vijfhuizen is op zondagavond 8 oktober om 19.00 uur.

En in Abbenes op zaterdagavond 21 oktober om 20.00 uur

(m.m.v. het koor ‘Samen op Weg’).

Na afloop van vanavond Koffiedrinken en samenzijn in het Jagershuis Verzorgd door de familie Van Doorn.

Geen reactie op “4e en laatste zomerzangavond 30 augustus 2023 met koffiedrinken”

Reageren