Vredesdienst van de 3 kerken van Bennebroek en Vogelenzang

Gepubliceerd op 17 september 2023 door Alex onder Nieuws

Deze dienst begint om 10:00 uur

Deze dienst kan ook digitaal gevolgd worden via internet. Hiervoor kunt u de link gebruiken die u vindt op de website: www.pkntrefpunt.nl  in de rubriek ‘Actueel’. Ook kunt u op YouTube zoeken naar: trefpunt Bennebroek.

 Voorgangers: dr. Bettine Siertsema en pastor Ans Dekker

Piano/orgel: Addy Alberts

 Vredeszondag

17 september 2023

Viering met de kerk van Vogelenzang en Bennebroek

Openingslied: Vrede voor jou hierheen gekomen

Vrede voor jou, hierheen gekomen,

zoekend met ons om mens te zijn.

Jij maar alleen, jij met je vrienden,

jij met je last, verborgen pijn.

Vrede, genade,

God om je heen,

vergeving, nieuwe moed

voor jou en iedereen.

Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,

Gij die de hele wereld draagt:

Kom naar ons toe, leer ons te leven,

help ons te zien wat ieder vraagt:

tijd om te leven,

kans om te zijn;

een plek om nu en ooit

gezien, aanvaard te zijn.

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken 3 vredeskaarsen door de ouderling van dienst

Inleiding door Ans Dekker

Gebed om ontferming

V Waar mensen leven in oorlog

A kom bevrijden, God van vrede

V Waar mensen ruzie maken

A kom bevrijden, God van liefde

V Waar mensen leven in haat

A kom bevrijden, God van verzoening

V Waar dood en geweld heersen

A kom bevrijden, God van leven

V Waar mensen elkaar het leven onmogelijk maken

A kom bevrijden, God van ontferming

V Waar mensen gebukt gaan onder schuld en schaamte

A kom bevrijden, God van vergeving

V Waar duisternis en dood heersen

A kom bevrijden, God van licht

Zingen: Psalm 103 vers 1 en 3    Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
 

Gebed bij de opening van de schrift

1e lezing Genesis 45: 1- 4, 12-15 (uit de NBV 2021)

Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem waren. ‘Laat iedereen weggaan!’ riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen  was. Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. ‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Tot slot zei Jozef: ‘Jullie allemaal, ook jij, Benjamin, zien met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt. Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik in Egypte geniet, en alles wat jullie gezien hebben, en laat hem dan zo gauw mogelijk hierheen komen.’ Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals; beiden huilden. Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen.

Tussenzang Lied tegen de derde wereldoorlog

(op de melodie van “ik wil mij gaan vertroosten”, nummer 553 uit GvL)

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt De oorlog is geboden, de vrede mag niet zijn. Dat mensen mensen doden, en wij die mensen zijn.

Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld, Aan machten prijs gegeven, aan meer dan eigen schuld Wij, die God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard, dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard.

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt. Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft. Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.

2e lezing Matteüs 18: 21-35

Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen.” Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet de heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou?” En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.

Overweging

Orgel/pianospel

Zingen: Lied “Komen ooit voeten gevleugeld”

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede;

daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,

wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord:

wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;

dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken.

Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,

overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.

Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.

Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –

vrede de weg voor mijn voeten.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het mogelijk is

dat de wereld er eens weer

als een paradijs uit zal zien.

Ik geloof dat we af en toe

de berg op mogen om te zien

of er iets van dit visioen in zicht is.

Ik geloof dat deze momenten van geluk

bakens zijn op weg naar voltooiing.

Ik geloof dat Jezus ons deze weg toont.

Hijzelf heeft ons laten zien

hoe we deze weg met vallen en opstaan,

met sterven en weer leven kunnen afleggen.

Ik geloof dat zijn Geest

over ons vaardig kan worden.

Hij voert ons uit de woestijn van machteloosheid

naar een wereld vol mogelijkheden,

naar een huis waar iedereen welkom is.

Hij laat ons elke keer weer de berg beklimmen

om van het prachtige uitzicht te genieten.

Van Hem mogen wij de berg weer afdalen

en gesterkt door de ervaring weer doorgaan.

Voorbeden

V O God, onrust omringt ons,

onvrede beheerst de wereld

en de schepping wordt ontkleed.

Maar altijd zijn uw vleugels wijd gespreid:

plek om te schuilen en uit te huilen,

bron van warmte en nieuwe kracht.

Mogen wij op onze beurt de armen open,

een schuilplaats bieden,

een plek voor tranen,

warmte en voedsel,

aandacht en liefde,

kleding en onderdak.

En waar onze armen tekort zijn,

komen we opnieuw bij U:

Wees aanwezig

waar kleren met bloed zijn doordrenkt,

waar veilige muren kapot zijn geschoten,

waar het leven onder puin verstikt.

Zo bidden wij:

A wijs ons de weg naar uw rijk.

V Eeuwige en Ene,

altijd zijn uw vleugels wijd gespreid:

veilige plek en ruimte voor rust,

koesterende warmte en nieuw vertrouwen.

Mogen wij op onze beurt met open armen staan,

veiligheid bieden,

een plaats van vrede

om nieuwe energie op te doen

en het leven weer aan te kunnen gaan.

En waar onze armen tekort zijn,

komen we opnieuw bij U:

Wees aanwezig

waar onrecht heerst,

waar onmacht alle goeds tegenhoudt

en onvermogen grenzeloos is.

Zo bidden wij:

A wijs ons de weg naar uw rijk.

V Eeuwige en Ene,

altijd zijn uw vleugels wijd gespreid:

om op te vangen wie valt,

om een teken van leven te brengen waar alles onderging,

om het groen van vrede te brengen en van alle

kleuren van de aarde.

Mogen wij op onze beurt daar gaan

waar we nodig zijn, ondersteunen en dragen,

helen en bekleden, zaaien en begieten.

Mogen wij onze mond openen

en stem geven aan wie niet wordt gehoord.

Mogen wij onze mond openen

om te spreken voor rechtelozen

en op te komen voor allen

van wie de mond is gesnoerd.

Mogen wij onze stem verheffen

vanwege de uitbuiting van de aarde,

vanwege misbruik van mensen en macht,

vanwege eigenwaan en oogkleppen.

Mogen wij onze stem verheffen

om door te dringen in verdoofde oren.

Zo bidden wij:

A wijs ons de weg naar uw rijk.

V Eeuwige en Ene,

altijd zijn uw vleugels wijd gespreid.

Mag het voor ons een wegwijzer zijn,

die ons brengt op de weg naar uw rijk –

uw wereld van vrede en gerechtigheid.

Samen bidden wij het Onze Vader (oecumenisch)

Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid.

Amen.

Uitnodiging tot een gebaar van vrede (door Ans)

Muziek tijdens het gebaar van vrede

(Vrede wens ik je toe uit Iona)

Mededelingen over collecte voor PAX, vredeskaarsen, bloemen

Zegenbede

V Over onze harten,

handen en huizen,

A de zegen van God.

V Over stad en land en wereld,

A de vrede van God.

V In ons denken, doen en laten,

A de liefde van God

V Zo zegene u/ons de Eeuwige en Barmhartige,

tot eer van zijn naam,

tot heling van heel zijn wereld.

A Amen

Slotlied

Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar,

wat wij hier beleden

samen met elkaar.

Aan uw daag’lijks leven,

uw gezin, uw werk,

wilt u daaraan geven,

daar bent u Gods kerk.

Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar,

wat wij hier beleden

samen met elkaar.    

Neem van hieruit vrede,

vrede mee naar huis,

dan is vanaf heden

Christus bij u thuis.

Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar.

Inzameling van de gaven

Inzameling van de gaven

De collecte is bestemd voor vredesorganisatie PAX (de bussen staan bij de uitgang)

U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek,

NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 17 september 2023.

Geen reactie op “Vredesdienst van de 3 kerken van Bennebroek en Vogelenzang”

Reageren