Kerkdienst 1 oktober 2023 Israëlzondag

Gepubliceerd op 30 september 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. C.G. Kant uit Nijkerk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-Kerk en Israël

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 87

Stil gebed, Votum en Groet

Samenzang opwekking 125

Heer, ik kom tot U / Hoor naar mijn gebed / Vergeef mijn zonden nu / En reinig mijn hart

Met Uw liefde, Heer / Kom mij tegemoet / Nu ik mij tot U keer / En maak alles goed

Zie mij voor U staan / Zondig en onrein / O, Jezus raak mij aan / Van U wil ik zijn

Jezus op Uw woord / Vestig ik mijn hoop / U leeft en U verhoort / Mijn bede tot U

Gebed om ontferming

Gebod/Leefregel

Samenzang Hemelhoog 715 vers 2, 3 en 4 (melodie gezang 463)

2   Van liefde zij uw hart vervuld, / een vuur, nooit uitgewoed

     Een liefde die verdraagt en duldt

     De zonden toedenkt en de schuld / elkaar vergeven doet

3   Uw huis sta open, welgemeend; / betoont u steeds gastvrij.

     Dienst naar uw gave iedereen

     Beheer wat God u heeft geleend, / genade velerlei.

4   Laat als u spreekt uw woord steeds zijn / een echo van Gods stem

     En laten diensten groot en klein

     Een weerschijn van Gods daden zijn, / verricht in kracht van Hem.

Gebed om de Heilige Geest

Eerste Schriftlezing Ezechiël 37 vers 15 tot en met 28

Tweede schriftlezing Johannes 11 vers 49 tot en met 52

Samenzang psalm 122 vers 1 en 2

Verkondiging

Samenzang Evangelische Liedbundel 195 (2x zingen)

Gods volk wordt uitgeleid, Zij gaat met vreugde voort,

En de bergen en heuv’len Juichen rondom haar.

Alles zingt erbij, Zelfs de bomen zijn blij / En zij klappen voor hun God. En de bomen in het veld Zullen klappen voor Hem En de bomen in het veld Zullen klappen voor Hem En de bomen in het veld Zullen klappen voor Hem En wij gaan vrolijk voort.

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment (feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Samenzang slotlied (staande) gezang 300 vers 1, 4 en 5 (lied 769)

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Gezang 308 (lied 969)

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 1 oktober 2023 Israëlzondag”

Reageren