Kerkdienst 5 november 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 4 november 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. M.W. Gehrels uit Tienhoven

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Lydia van der Plas

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 67 vers 1 en 2

Stil gebed, Votum en Groet

Samenzang psalm 67 vers 3

Wetslezing

Samenzang lied 316 vers 1 en 4 (gezang 7)

Gebed

Samenzang lied 704 vers 1 en 3 (gezang 44)

Eerste Schriftlezing: Psalm 145 ver 1 tot en met 12

Samenzang Evangelische Liedbundel 37 vers 1, 3 en 4

1   Prijs den Heer met blijde galmen; / Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;

     ’k Zal, zoo lang ik leef, mijn psalmen / Vrolijk wijden aan zijn’ lof:

     ’k Zal, zoo lang ik ’t licht geniet, / Hem verhogen in mijn lied.

     Hem verhogen in mijn lied.

3   Zalig hij, die, in dit leven, / Jakobs God ter hulpe heeft!

     Hij, die, door den nood gedreven, / Zich tot Hem om troost begeeft;

     Die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot / Vestigt op den HEER, zijn’ God,

     Vestigt op den HEER, zijn’ God.

4   ’t Is de Heer, wiens alvermogen / ’t groot heelal heeft voortgebracht;

     die genadig uit den hoge / ziet, wie op zijn bijstand wacht,

     en aan elk, die Hem verbeidt, / trouwe houdt in eeuwigheid,

     trouwe houdt in eeuwigheid.

Tweede Schriftlezing: Mattheus 20 vers 1 – 16

Samenzang lied 991 vers 1, 6 en 8 (gezang 482)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Samenzang lied 871 (gezang 281)

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) lied 442 vers 1 en 3 (gezang 118)

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 168 vers 1, 2, 3 en 7

1  Dank U voor deze nieuwe morgen, / dank U voor elke nieuwe dag.

   Dank U dat ik met al mijn zorgen / bij U komen mag.

2  Dank U voor alle goede vrienden, / dank U, o God voor al wat leeft,

   dank U voor wat ik niet verdiende: / dat U mij vergeeft.

3  Dank U voor alle bloemengeuren, / dank U voor ieder klein geluk,

   dank U voor alle held’re kleuren, / dank U voor muziek.

7  Dank U, uw liefde kent geen grenzen, / dank U dat ik nu weet daarvan.

   Dank U, o God, ik wil U danken / dat ik danken kan.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 5 november 2023 met koffiedrinken”

Reageren