Kerkdienst 12 november 2023

Gepubliceerd op 12 november 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. A. van Duinen uit Renswoude

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) gezang 426 vers 2 en 3 (lied 903)

Stil gebed, Votum en Groet

Samenzang psalm 105 vers 1, 3 en 6

Wetslezing

Samenzang psalm 31 vers 3 en 4

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Genesis 37 vers 12 tot en met 36

Samenzang Lied 166 b vers 1, 2 en 5

Verkondiging

Samenzang psalm 62 vers 4 en 5

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Samenzang slotlied (staande) gezang 409 vers 1, 2 en 4 (lied 864)

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 37 vers 5, 7 en 8

5  ’t Is de Heer, die ’t recht der armen, / Der verdrukten gelden doet;

   Die, uit liefderijk erbarmen, / Hongerigen mildlijk voedt;

   Die gevangnen vrijheid schenkt, / En aan hun ellende denkt.

7  ’t Is de Heer, die vreemdelingen / Met een waakend oog beschouwt;

   Weêuw en wees, in twistgedingen, / En in kommer, staande houdt:

   Maar zijn arm, der vroomen hoop, / Suit de boozen in hunn’ loop.

8  ’t Is de Heer van alle heeren, / Sions God, geducht in magt,

   Die voor eeuwig zal regeeren, / Van geslachte tot geslacht.

   Sion, zing uw’ God ter eer; / Prijs zijn grootheid: loof den Heer.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 12 november 2023”

Reageren