Kerkdienst 19 november 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 18 november 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. Maaike de Goei-Jansma uit Amersfoort

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBG’51.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 65 vers 1, 2 en 5

Stil gebed,

Bemoediging en Groet

Aanvangstekst Mattheüs 28 vers 20

Samenzang psalm 42 vers 1 en 3

Woorden voor ons leven met God

Samenzang Evangelische Liedbundel 185 vers 1, 2 en 4

1  Leer mij Uw weg, o Heer, / leer mij Uw weg.

   Schenk van Uw kracht mij meer, / leer mij Uw weg.

   Houd mij in evenwicht, / dat ‘k voor Uw aangezicht,

   wandel in ’t volle licht, / leer mij Uw weg.

2  Als vrees soms ’t hart benauwt, / leer mij Uw weg.

   Als zorg mijn dank verflauwt, / leer mij Uw weg.

   Help mij in vreugd en pijn, / noodweer of zonneschijn

   steeds blij in U te zijn, / leer mij Uw weg.

4  Wat ook dit leven brengt, / Hij is nabij.

   ’t Zij ’t vreugd of droefheid schenkt, / Hij is nabij.

   Hoe sterk ook satans macht, / Jezus geeft licht en kracht

   ieder, die Hem verwacht; / Hij is nabij.

Moment voor jong en oud

Samenzang Evangelische Liedbundel 420

Refrein

Als je bidt, zal Hij je geven / als je klopt aan de deur, zal Hij open doen

als je zoekt, dan zul je ’t vinden / halleluja (4*)

1  Als je de Vader vraagt om ’n brood, geeft Hij je zeker nooit een steen

   al je gebeden klein of groot, heus Hij vergeet er niet één.

Refrein

2  Als je mijn Vader iets wil vragen, vraag in mijn naam Ik zal het doen.

   Ik ben met je alle dagen, Ik ben dezelfde als toen.

Refrein

Gebed

Bijbellezing: Jozua 4

Samenzang Lied 317 vers 1 en 2 (gezang 329)

Uitleg en Verkondiging

Samenzang lied 904 vers 1 en 3 (gezang 427)

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) lied 868 vers 1, 2 en 5 (gezang 434)

Zegen, beantwoord met het zingen van lied 415 vers 3 (gezang 456)

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische liedbundel 357 vers 2 en 5

2  In de harmonie der sferen / klinkt een loflied U gewijd.

   Sterren, eng’len, allen eren / U, de Heer der heerlijkheid

   Velden, wouden, beken, bergen, / stromen, zeeën, alles juicht,

   Vogels, bloemen en fonteinen, / ’t werk dat van uw vreugd getuigt.

5  Wil ons van uw vreugde geven, / hef ons op tot U omhoog,

   Gever van onsterf’lijk leven, / die tot ons U nederboog.

   Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, onbevreesd in smart en pijn.

   Laat ons Heer, door uwe liefde / eeuwig in uw vreugde zijn.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 19 november 2023 met koffiedrinken”

Reageren