Kerstnachtdienst 24 december 2023 te Abbenes

Gepubliceerd op 24 december 2023 door Alex onder Nieuws

De kerstnachtdienst is zondagavond 24 december om 23.00 uur in de kerk in Abbenes.

Voorganger is ds. Bakhuis en het koor “Samen op Weg” verleent onder leiding van George Germans aan de dienst haar medewerking. Vanaf 22:45 uur kunt u kerstliederen zingen.

Het adres is: Hoofdweg-Oostzijde 1764, 2157 NC Abbenes.

U kunt de dienst in Abbenes ook beluisteren via bijgaande link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11201

Thema: ‘Geef het licht door!’

Zingen voor de dienst

Lied 478 : 1 en 2

1. Komt, verwondert u hier, mensen,

ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,

ziet dit nieuwgeboren kind!

Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,

ziet, die vorst is, zonder pracht,

ziet, die ’t al is, in gebreken,

ziet, die ’t licht is, in de nacht,

ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,

wordt verstoten, wordt veracht.

2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt,

hoe men Hem in doeken bindt,

die met zijne godheid wandelt

op de vleugels van de wind.

Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden

zonder teken van verstand,

die de hemel moet verblijden,

die de kroon der wijsheid spant.

Ziet, hoe tere is de Here,

die ’t al draagt in zijne hand.

De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte,
ze lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte;
ze hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen
hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen.
’t Liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen,
daar schoten drie stralen dooreen:
een straal van omhoog, zij vernamen
een straal uit het kribje beneên.
Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen,
en viel op het kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen,
en knielden bij Jezus neer.

Eerste Kerst (First Noël)

1. In het diepste van de nacht is het wonder geschied,

brak het licht door de heem’len klonk ’t engelen lied.

Aan de herders in het veld bij hun schaapjes op wacht;

is het eerst van de mensen de boodschap gebracht;

Now-ell, now-ell, now-ell, now-ell,

kom naar de koning van Israël

2. Zij keken naar omhoog in de lucht blonk een ster;

zo hoog uit het oosten zo stralend van ver.

De aarde werd vervuld aan zijn hemelse licht

als een glimlach van God naar de mensen gericht.

Now-ell, now-ell, now-ell, now-ell,

kom naar de koning van Israël

3. En de ster die ging hun voor en zij boog naar noordwest

boven Betlehem scheen zij, daar kwam zij tot rust.

Daar bleef zij stille staan, scheen zij klaar als de dag

naar de plaats van de stal waar het Jezus kind lag

Now-ell, now-ell, now-ell, now-ell,

kom naar de koning van Israël

Nu zijt wellekome

1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyriëleis.

2. Herders op den velde hoorden een nieuw lied,

dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.

‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.

Bethlem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ Kyriëleis.

3. Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,

zij zochten onzen Here met offerand.

Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud

te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyriëleis.

Welkom

Lied 477 : 1 en 2 (staande)

1. Komt allen tezamen,

jubelend van vreugde:

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

2. De hemelse eng’len

riepen eens de herders

weg van de kudde naar ’t schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

Bemoediging en groet

Lied 477 : 4

4. O Kind, ons geboren,

liggend in de kribbe,

neem onze liefde in genade aan!

U, die ons lief hebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

Gebed in de Kerstnacht

Koorzang: Vrede op aard

                        Once in Royal David’s city

Gedicht: ‘Kerstnacht’

De hemel raakt de aarde aan en even wordt het licht.
De nacht verdwijnt, een droom verschijnt: een hemels vergezicht.
Een engel geeft er woorden aan, spreekt van een Kind dat redt.
Dat zet de toon: er wordt een lied van vrede ingezet.

Dan trekt het wolkendek weer dicht, het hemels koor verstomt.
Geen engel meer, maar wel een Kind als teken van wat komt.

Het teken van een nieuw begin, een weg die uitzicht biedt.
Een uitweg uit de duisternis van wanhoop en verdriet.

Waar mensen uitzien naar dat Kind en omzien naar elkaar,
daar wordt de vrede af en toe een heel klein beetje waar.

Daar kan een mens een engel zijn, een brenger van wat licht.
De hemel raakt ons even aan, de droom krijgt een gezicht.
                                               (Doke van der Steen)

We zingen: Heerlijk klonk het lied der eng’len

Heerlijk klonk het lied der Eng’len, in het veld van Ephrata:
ere zij God in de hoge, looft de Heer, Halleluja!

Refrein: Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Jezus kwam op aarde neder als een kindje klein en teer;
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, Hij was aller Hoofd en Heer.
Refrein

Leer ons bij Uw kribbe buigen, leer ons knielen bij Uw kruis,
leer ons in Uw naam geloven, neem ons eens in ’t Vaderhuis.
Refrein


Lezing van het Kerstevangelie uit Lucas 2 vers 1 t/m 7

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

We zingen: ’t is geboren het goddelijk kind

(Refrein:)‘t Is geboren het God’lijk Kind,
komt, herders speelt op uw feestschalmeien.
‘t Is geboren het God’lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.

‘k Zie een engel die daar gezwind,
dalend over de groene weiden,
‘k zie een engel die daar gezwind,
bij hun schaapjes de herders vindt.

(Refrein)
Schrikt niet, herders, weest blij gezind,
laat uw schaapkens in die valleien.
Schrikt niet, herders, weest blij gezind,
nu gij daar de Verlosser vindt.

(Refrein)
In een stal ligt dat God’lijk Kind,
op wat stro moet ‘t zijn leden spreien.
In een stal ligt dat God’lijk Kind,
waar zijn moeder ‘t in doeken windt.

Vervolg lezing van het Kerstevangelie uit Lucas 2 vers 8 t/m 13

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

Zingen: Lied 487

1. Eer zij God in onze dagen, eer zij God in onze tijd. Mensen van het welbehagen roep op aarde vrede uit. Gloria in excelsis Deo (2x)

2. Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is. Gloria in excelsis Deo (2x)

3. Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs, geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis. Gloria in excelsis Deo (2x)

Vervolg lezing van het Kerstevangelie: Lucas 2 vers 15 t/m 20

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Zingen: Er is een kindeke geboren op aard

Er is een kindeke geboren op aard 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal

’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis 
’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis 
’t Kwam op de aarde en ’t droeg al zijn Kruis 
’t Kwam op de aarde en ’t droeg al zijn Kruis 

Er is een Kindeke geboren in ’t strooi
Er is een Kindeke geboren in ’t strooi
’t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
’t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

Overdenking

Zingen: Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Gebed

Koorzang: Jezus kwam op aarde

                        Het is zo lang geleden

Aandacht voor de collecte

De collecte is bestemd voor Kinderen in de knel en voor de instandhouding van onze Dorpskerk.

U kunt uw bijdragen voor de collecte ook overmaken naar:

NL79 RABO 0373 7099 51  t.n.v. Diaconie PG Abbenes onder vermelding van Kerstcollecte 2023 ‘Kinderen in de knel’
NL89 RABO 0373 7147 18  t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Abbenes
(bestemd voor het kerkenwerk)

Tijdens de collecte luisteren we naar een lied van Stef Bos ‘Geef Licht’

Zingen: lied 486 : 1 en 4 (staande)

1. Midden in de winternacht, ging de hemel open.

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

4. Zie, reeds staat de morgenster, stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister
die ons weldra op zal gaan’herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Met de zegen van God gaan wij de nacht in naar de morgen

Als antwoord zingen we samen met het koor: Ere zij God

Ere zij god, Ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge, Ere zij God in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen, een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen!
Ere zij god, Ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Geen reactie op “Kerstnachtdienst 24 december 2023 te Abbenes”

Reageren