Kerkdienst 6 januari 2024 met koffiedrinken en oliebollen

Gepubliceerd op 7 januari 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. H. van Popering uit Aalsmeer

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: George Germans

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de NBV 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de Diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Dienst van voorbereiding

Intochtslied samenzang (staande) lied 513 (gezang 1)

Moment van Stilte

Bemoediging en groet

Samenzang psalm 100 vers 1 en 4

Gebed om ontferming

Samenzang lied 834 (gezang 437)

Gebod van God uit Johannes 13 vers 34 en 35 en Johannes 15 ver 9-17

Samenzang lied 314 vers 1 (gezang 328)

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

1e Schriftlezing: Jesaja 55 vers 6 tot en met 11

Samenzang lied 313 vers 1 (gezang 326)

2e Schriftlezing: Mattheüs 13 vers 1 tot en met 9

Samenzang lied 313 vers 2 en 3

Verkondiging

Orgelspel / samenzang lied 422

Dienst van gebeden, gaven en zegen

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk ‘Onze Vader’

Samenzang slotlied (staande) psalm 67 vers 3

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 313 vers 1 en 2

1  Heer, ik geef me aan U volkomen; / ’k Leg mijn al hier voor U neêr,

   Opdat Gij in mij zoudt wonen / Met Uw Geest, o Heer!

   Al de liefde van mijn harte / Zij U voortaan toegewijd!

   ’k Vrees geen moeite meer of smarte, / Daar Gij met mij zijt.

refrein:

Glorie, glorie, Halleluja! / ’k Leg mijn al aan Jezus’ voet,

En nu is mijn heil volkomen / Door het dierbaar bloed.

2  Heer, mijn wil leg ’k voor U neder, / Neem hem aan nu voor altijd;

   Dat niets kwaads hem immer weder / Van den Uwen scheid’!

   Heer tot U breng ik mijn leven, / Hoor nu mijn gelofte aan;

   ’k Heb mijn al aan U gegeven, / Neem het, Heiland aan.

Refrein

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 6 januari 2024 met koffiedrinken en oliebollen”

Reageren