Kerkdienst 21 januari 2024

Gepubliceerd op 21 januari 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. W.L. Dekker uit Kampen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de NBV 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie en wel het PKN Missionair werk

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 107 vers 1

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 107 vers 11, 12 en 13

Wetslezing of geloofsbelijdenis

Samenzang lied 912 vers 1, 5 en 6 (gezang 473)

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Markus 4 vers 35 tot en met 41

Samenzang psalm 93 vers 1, 2, 3 en 4

Verkondiging

Samenzang gezang 445 vers 3 (gezang 297)

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk ‘Onze Vader’

Samenzang slotlied (staande) lied 939 vers 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 187

1  ’t Scheepke onder Jezus’ hoede,

   met zijn kruisvlag hoog in top,

   neemt als arke der verlossing

   allen, die in nood zijn, op.

   Al staat de zee ook hol en hoog

   en zweept de storm ons voort,

   wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord,

   en veilig strand voor ‘t oog.

2  Zon, bestraal het kleine scheepke,

   winden, stuwt het zacht vooruit;

   golven, draagt het naar de verten,

   waar Gods einder zich ontsluit.

   Dat nooit ’t geloof bezwijken moog’;

   God houdt zich aan zijn woord;

   wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord,

   en veilig strand voor ‘t oog.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 21 januari 2024”

Reageren