1e Lijdenszondag 11 februari 2024 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 11 februari 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. J.W. Verwijs uit De Bilt

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-Kerk-in-Actie bestemd voor het noodfonds

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 93 vers 1, 2 en 3

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 93 vers 4

Wetslezing Romeinen 12 vers 1 tot en met 8

Gebed

Samenzang psalm 65 vers 2

Gebed bij de opening van de Schrift

1e Schriftlezing: Psalm 146

Samenzang psalm 84 vers 3 en 6

2e Schriftlezing: Mattheus 5 vers 1 tot en met 12

Samenzang lied 317 vers 1 en 2 (gezang 329)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk ‘Onze Vader’

Samenzang slotlied (staande) lied 836

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische liedbundel 37 vers 1 en 8

1  Prijs den Heer met blijde galmen; / Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;

   ’k Zal, zoo lang ik leef, mijn psalmen / Vrolijk wijden aan zijn’ lof:

   ’k Zal, zoo lang ik ’t licht geniet, / Hem verhoogen in mijn lied (2x).

8  ’t Is de Heer van alle heeren, / Sions God, geducht in magt,

   Die voor eeuwig zal regeeren, / Van geslachte tot geslacht.

   Sion, zing uw’ God ter eer; / Prijs zijn grootheid: loof den Heer (2x).

Orgelspel

Geen reactie op “1e Lijdenszondag 11 februari 2024 met koffiedrinken”

Reageren