2e Lijdenszondag 18 februari 2024

Gepubliceerd op 18 februari 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer: NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-Kerk-in-Actie bestemd voor het Binnenlands Diaconaat

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

De predikant heeft een uitgewerkte liturgie gestuurd. Daardoor vindt u zowel de liedteksten als de Bijbelteksten uitgeschreven in de liturgie.

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 95: 1 en 3

1.     Steek nu voor God de loftrompet,

Hem die ons in de vrijheid zet.

Kom voor zijn aanschijn met verblijden.

Breng Hem de dank van al wat leeft,

Hem, die ons heil gegrondvest heeft.

Vier Hem, de koning der getijden.

3.     Kom, werpen wij ons voor de Heer

die ons gemaakt heeft biddend neer,

wij, die het volk zijn van zijn weide.

Want onze God, Hij gaat ons voor,

Hij trekt met ons de diepte door.

Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 344 (gezang 122)

1.     Wij geloven één voor één en ook samen:

de Heer is God en anders geen.

Amen, amen.

2.     Wij geloven in de naam Jezus Christus,

gestorven en weer opgestaan.

Halleluja!

3.     Wij geloven dat de Geest ook nog heden

de wereld en onszelf geneest.

Vrede, vrede.

Leefregel: Filippenzen 2:1-11

1Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, 2maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. 4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, 7maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen 8heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Zingen: Evangelische Liedbundel 312

        Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.

        Wij prijzen U als onze Heer.

        Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer,

        kom tot uw doel met ieder van ons.

        Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat

        U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 23:26-34

26Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten hem het achter Jezus aan dragen. 27Een grote volksmenigte volgde Jezus, waaronder veel vrouwen die over Hem weeklaagden en zich op de borst sloegen. 28Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, 29want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: “Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd.” 30Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: “Val op ons neer!” en tegen de heuvels: “Bedek ons!” 31Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?’ 32Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden.

33Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, kruisigden ze Hem, samen met de twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. 34Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.

Zingen: Psalm 69: 1 en 4

1.     Red mij, o God, het water stijgt en stijgt,

ik heb geen vaste grond onder de voeten.

Zal ik dan in het niet verzinken moeten,

in het moeras des doods, waar alles zwijgt?

Ik heb geroepen tot mijn stem ’t begaf.

Voortdurend heb ik naar U uitgekeken.

Het diepe water wordt mij tot een graf,

mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken.

4.     Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed,

hoor mij en kom mij met uw hulp te stade;

ik smeek U om een stonde van genade,

ik heb mijn hart, mijn hoop op U gezet.

Houd mij dan vast en wees mij toegedaan,

antwoord mij, Heer, Gij wilt mij immers helpen.

Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan,

laat mij niet door het water overstelpen.

Verkondiging

Zingen: Gezang 440

1.     Ik heb de vaste grond gevonden,

waarin mijn anker eeuwig hecht:

de dood van Christus voor de zonden,

van eeuwigheid als grond gelegd.

Die grond zal onverwrikt bestaan,

als aard’ en hemel ondergaan.

2.     Het is het eeuwige erbarmen,

dat mijn besef te boven gaat,

het zijn de liefdevolle armen,

het is zijn hart, dat openstaat.

Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft

die Hem het hart gebroken heeft.

3.     O afgrond, waarin alle zonden

verzinken en niet meer bestaan!

O diep geheim van Christus’ wonden, —

het oordeel is te niet gedaan!

O Heer, uw bloed roept voor altijd:

barmhartigheid, barmhartigheid!

4.     Daarop wil ik gelovig bouwen,

getroost, wat mij ook wedervaart;

mij aan Gods vaderhart vertrouwen,

wanneer mijn zonde mij bezwaart.

Steeds vind ik daar opnieuw bereid

oneindige barmhartigheid.

Aandacht voor de collecte

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Lied 422 vers 1 en 3

1  Laat de woorden / die we hoorden /  klinken in het hart.

   Laat ze vruchten dragen / alle alle dagen / door uw stille kracht.

3  Laat ons hopen, / biddend hopen, / dat de liefde wint.

   Wil, geloof ons geven /  dat, door zo te leven / hier Gods rijk begint.

Orgelspel

Geen reactie op “2e Lijdenszondag 18 februari 2024”

Reageren