4e Lijdenszondag /derde zondag 40-dagentijd

Gepubliceerd op 2 maart 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. D. van Arkel uit Leusden

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: George Germans

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie en in het bijzonder voor ‘Stem in de Stad’

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Op de drempel van dit uur.

toenadering

Samenzang aanvangslied: lied 25a vers 1

Bemoediging

Groet

Verootmoedigingsgebed

Samenzang Lied 25a : 2

Woorden om mee te leven: Filippenzen 2:1-12

Woord

De Schriften verteld, gelezen, gezongen en uitgelegd

Gebed

We zingen aansluitend: Lied 333 (2x)

1e Schriftlezing: Jeremia 7 vers 1 tot en met 11

We zingen lied 941 vers 1 (gezang 484)

2e Schriftlezing: Jeremia 20 vers 7 tot en met 13

We zingen lied 941 vers 2 en 3

3e Schriftlezing: Johannes 2 vers 13 t/m 22

Uitleg en Woordverkondiging

Kort meditatief orgelspel.

We zingen lied 942

Voorganger spreekt het Agnus Deï. Lam van God.

                                           Antwoord

                           gebeden, gaven, zending en zegen

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven bij de uitgang.

De gebeden

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

De gebeden worden afgesloten met een gesproken Onze Vader.

Zending

Samenzang slotlied: lied 418 vers 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) lied 536 (gezang 173)

Orgelspel

Geen reactie op “4e Lijdenszondag /derde zondag 40-dagentijd”

Reageren