6e Lijdenszondag 17 maart 2024

Gepubliceerd op 17 maart 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: mw. ds. Maaike de Goei-Jansma uit Amersfoort
Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever
Organist: Gert Stad
Beeld en Geluid: Anthon van Dijk


De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door
gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide
bundels staat, is dit erachter vermeld.
Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.


De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021.


U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op
rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde
Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v.
Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.
Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.


De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:
-de Diaconie en in het bijzonder voor Barthiméus.
-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied samenzang psalm 138 vers 1, 2 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Wees waakzaam, volhard in het geloof (1 Korinthiërs 16 vers 13)

Samenzang lied 418 vers 1, 2 en 3

Woorden voor ons leven met God

Samenzang lied 835 vers 1, 2 en 3 (gezang 442)

Gebed


1 e Schriftlezing: Exodus 12 vers 40 tot en met 42


2 e Schriftlezing: Marcus 14 vers 32 tot en met 42


Samenzang lied 938 vers 1 en 2

Verkondiging

Samenzang lied 556 vers 1, 2 en 3 (gezang 173)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,


De gebeden worden afgesloten met een gesproken Onze Vader.


(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de
uitgang).

Samenzang slotlied: lied 634

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) lied 885

Orgelspel

Geen reactie op “6e Lijdenszondag 17 maart 2024”

Reageren