7e Lijdenszondag: Palmpasen 24 maart 2024 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 23 maart 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. Gerrit Fredrikze uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op

rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie en in het bijzonder voor PKN Missionair werk.

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: voorganger zingt lied 535g, samenzang psalm 118 vers 9 en 10, voorganger zingt lied 535g

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Psalm 118 vers 26: ‘Gezegend wie komt in de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.’

Samenzang lied 556 (gezang 173)

Gebed om vergeving

Samenzang lied 558 vers 1, 8 en 9 (gezang 178)

Woorden van leven Filippenzen 2 vers 5 tot en met 11

Samenzang lied 381 Evangelische Liedbundel

1 Daar ruist langs de wolken een lief`’lijke Naam, / die hemel en aarde verenigt te zaam,

Geen naam is er zoeter en beter voor `t hart, / Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? / Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

2 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, / want Hij kwam om zalig te maken op aard;

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, / genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.

Kent gij, kent gij, die Jezus niet, / die om ons te redden, de hemel verliet?

Gebed om de opening van het woord

Samenzang lied 574 vers 3

1 e Schriftlezing: Ezechiël 33 vers 30 tot en met 33

2 e Schriftlezing: Marcus 11 vers 1 tot en met 11

Samenzang lied 554

Verkondiging: ‘Gaan staan naast de ezel van Jezus’

Samenzang lied 552

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de uitgang).

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

De gebeden worden afgesloten met een gesproken Onze Vader.

Samenzang slotlied: lied 550 vers 1 en 3 (gezang 42)

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische liedbundel 408 vers 1, 2 en 3

1 Hosanna, hosanna de Koning komt / in de naam van de God van Israël.

Hosanna, hosanna de Koning komt / in de naam van de God van Israël.

Refrein: Hosanna, hosanna de Koning van Israël (2x)

2 Wees welkom, wees welkom, O Vredevorst / in de naam van de God van Israël.

Wees welkom, wees welkom, O Vredevorst / in de naam van de God van Israël.

Refrein

3 Gij geeft ons het leven en overvloed / in de naam van de God van Israël.

Gij geeft ons het leven en overvloed / in de naam van de God van Israël.

Refrein

Orgelspel

Geen reactie op “7e Lijdenszondag: Palmpasen 24 maart 2024 met koffiedrinken”

Reageren