Kerkdienst Goede Vrijdag en Viering Heilig Avondmaal 29 maart 2024

Gepubliceerd op 28 maart 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 19.30 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. Conny Bakhuis

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie en in het bijzonder is de avondmaalscollecte voor de MAF.

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied avond “De nacht valt”

Als deze dag ten einde gaat / staan wij, verward in goed en kwaad
voor U.  O God, wij weten niet / waar onder ons uw wil geschiedt.

De onrust blijft. Fel is de gloed / van alle angst en overmoed.

Ons hart wil zwerven, zoeken tot / het rust hervindt in U, O God.

Het licht, dat in ons midden brandt / houdt levend, hoe van hogerhand

de nacht aan banden is gelegd. / Gij hebt de morgen toegezegd.

Gij houdt het donker en het licht / omvat. Gij houdt uw oog gericht

op wie vervallen aan de nacht, / op wie geen mens, geen vriend meer wacht.

Gij, die ons redt van ons tekort, / geef dat de nacht een doorgang wordt

naar leven, dat door U bezield / niet langer voor de machten knielt.

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang Evangelische liedbundel 114 (1 en 8 samen, 2/4/6 vrouwen, 3/5/7 mannen)

1  (samen) Als ik in gedachten sta / bij het kruis van Golgotha,

   als ik hoor wat Jezus sprak, / voor zijn oog aan ’t kruishout brak,

2. (vrouwen) Hoe nog stervende zijn mond / troost voor vriend en moeder vond,

   weet ik: “Hij vergeet ons niet, / schoon Hij stervend ons verliet”.

3  (mannen) Hoor ik dan, hoe Jezus bad / voor wie Hem gekruisigd had,

   ‘k weet dan: “Bij de Heiland is / ook voor mij vergiffenis”.

4  (vrouwen) Zie ik, hoe genaad’ ontving, / die met Hem aan ’t kruishout hing,

   ‘k bid, mij voelend hem gelijk, / “Heer, gedenk mij in Uw rijk!”

5  (mannen) Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat / Hem zijn God verlaten had,

   ‘k weet dan, wat mij ook ontvall’, / God mij nooit verlaten zal!

6  (vrouwen) Hoor ik, hoe Hij riep: “Mij dorst!” / dan roep ik: “O Levensvorst,

   Gij, Gij naamt de bitt’re dronk, / die deez’ aard verzoening schonk!”

7  (mannen) Op zijn kreet: “Het is volbracht,” / antwoordt mijn aanbidding zacht:

   “Jezus, ook voor mij verwierf / Gij verlossing, toen Gij stierft.”

8  (samen) Hoor ik, hoe het laatst van al / Hij zijn geest aan God beval,

   weet ik ook mijn geest en lot / in de handen van mijn God.

Gebed

1e Schriftlezing: Marcus 14 vers 17 tot en met 25

Samenzang psalm 86 vers 1, 2 en 4.

2e Schriftlezing: Marcus 15 vers 16 tot en met 26

Samenzang gezang 189 vers 1, 2, 3 en 4

3e Schriftlezing: Marcus 15 vers 27 tot en met 39

Samenzang gezang 182 vers 1, 2 en 5 (lied 575)

Overdenking

Samenzang Joh. de Heer lied 456 vers 1 en 2

1   Nader mijn God, bij U / zij steeds mijn bee;

     zij ’t levenspad soms ruw, / gaat Gij maar mee.

     Dan kent mijn ziele rust, / mij van Uw trouw bewust,

     wacht ik aan blijder kust / Uw sabbatsvree.

2   En wenkt Uw eng’lenstoet / eens opwaarts mij,

     in ’s hemels zonnegloed, / verjongd en vrij.

     ‘k Juich dan op hoger toon, / bij ’t naad’ren van Uw troon.

     ‘k Ben eeuwig nu Uw zoon / en U nabij.

Wij belijden ons geloof (gesproken)

Samenzang Evangelische liedbundel 203 vers 1, 2, 3 en 4

1   Genade, zo oneindig groot, / dat ik, die’t niet verdien,

     het leven vond, want ik was dood / en blind, maar nu kan ’k zien.

2   Genade, die mij heeft geleerd / te vrezen voor het kwaad.

     Maar ook, als ik mij tot Hem keer, / dat God mij nooit verlaat.

3   Want Jezus droeg mijn zondelast / en tranen aan het kruis.

     Hij houdt mij door genade vast / en brengt mij veilig thuis.

4   Als ik daar in zijn heerlijkheid / mag stralen als de zon,

     dan prijs ik Hem in eeuwigheid / dat ik genade vond.

Inleiding en inzettingswoorden

Gebed

Voor het delen van brood en wijn zingen we gezang 14 vers 1 en 4 (lied 23b)

Na het dele van brood en wijn zingen we gezang 14 vers 3 en 5

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de uitgang).

Dankgebed, en Onze Vader.

Samenzang slotlied: gezang 192 (lied 578)

Heenzending, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

We verlaten in stilte de kerk

Geen reactie op “Kerkdienst Goede Vrijdag en Viering Heilig Avondmaal 29 maart 2024”

Reageren