Pasen en Belijdenisdienst 31 maart 2024 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 30 maart 2024 door Alex onder Nieuws

LET OP!! De klok gaat een uur vooruit.

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. Conny Bakhuis

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie en in het bijzonder voor Kerk-in-Actie Wereld diaconaat

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Voor de dienst samenzang:

  • Lied 216
  • Gezang 224 (lied 659)
  • Lied 624 (gezang 215)

Welkom en mededelingen

Intochtslied samenzang Lied 287 vers 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang lied 287 vers 5

Toelichting bij de Paaskaars

Samenzang lied 637 vers 1, 3 en 4

Kyrie gebed

Samenzang lied Evangelische Liedbundel 122 Daar juicht een toon

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, / die galmt door gans Jeruzalem.

Een heerlijk morgenlicht breekt aan, / de Zoon van God is opgestaan.

Geen graf hield David‘s Zoon omkneld. / Hij overwon, die sterke Held!

Hij steeg uit ‘t graf, door ‘s Vaders kracht, / want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, / want alles, alles is voldaan.

Die in ‘t geloof op Jezus ziet, / die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan, / nu vangt het nieuwe leven aan.

Een leven door Zijn dood bereid, / een leven in Zijn heerlijkheid.

Gebed bij de opening van het Woord

1e Schriftlezing: Jesaja 25 vers 6 tot en met 9

Samenzang psalm 118 vers 5 en 9

2e Schriftlezing: Johannes 20 vers 1 tot en met 18

Samenzang lied 630 vers 1 en 2

Onze woorden bij het Woord

Samenzang lied 213 vers 1 (allen), 2 (vrouwen), 4 (mannen) en 5 (allen)

Openbare geloofsbelijdenis door Donna van Barneveld

Presentatie en onderwijzing

Samenzang lied 675 (gezang 477)

Belijdenisvragen

• Wil je de Heer je God dienen en naar zijn stem alleen horen?

• Wil je Jezus Christus volgen, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer?

• Wil je je toe vertrouwen aan de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt? En wil je samen met de gemeente, verenigd rond Schrift en Tafel, de Heer dienen in de opbouw van zijn kerk en de komst van zijn koninkrijk?

Wat is daarop je antwoord?

Antwoord: ‘Ja, dat wil ik.’

Vraag aan de gemeente

Gemeente van Bennebroek, wilt u Donna van Barneveld naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u haar helpen Christus na te volgen?

Gemeente: ‘Ja, dat willen wij.’

Gebed, zegening en handoplegging

Verwelkoming

Aanbieden geschenk door de ouderling van dienst

We zingen Donna lied 416 toe

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de uitgang).

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

De gebeden worden afgesloten met het samen binnen van het Onze Vader.

Samenzang slotlied (zo mogelijk staande) lied 634 vers 1 en 2 (gezang 42)

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Pasen en Belijdenisdienst 31 maart 2024 met koffiedrinken”

Reageren