Kerkdienst 7 april 2024 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 6 april 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. H. van Popering uit Aalsmeer

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: George Germans

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied samenzang lied 632

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 81 vers 1 en 2

Ontfermingsgebed

Samenzang psalm 81 vers 4 en 9

Wetslezing: Johannes 15 vers 9 tot en met 17

Samenzang lied 146c vers 1 en 7 (gezang 21)

Gebed bij de opening van de Schrift

1e Schriftlezing: Hooglied 1 vers 1 toto en met 8

Samenzang lied 908 vers 1 en 2 (gezang 430)

2e Schriftlezing: I Johannes 1 vers 5 tot en met 10

Samenzang lied 908 vers 4

3e Schriftlezing: Johannes 21 vers 1 toto en met 14

Samenzang lied 908 vers 7

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Samenzang lied 838 vers 1 (gezang 481)

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de uitgang).

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

De gebeden worden afgesloten met het samen binnen van het Onze Vader.

Samenzang slotlied (zo mogelijk staande) lied 642 vers 1 en 2 (gezang 218)

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische liedbundel 125 vers 1 en 3

1  Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft / Die vol ontferming ieder troost

   En alle schuld vergeeft / Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon / Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon

Halleluja. Geprezen zij het Lam / Dat de schuld der wereld op zich nam

3  Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht / Dat uitstraalt van het kruis,

   dat eens voor ons werd opgericht / En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht

Refrein

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 7 april 2024 met koffiedrinken”

Reageren