Kerkdienst 14 april 2024

Gepubliceerd op 13 april 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie: Kerk-in-Actie bestemd voor de zending

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied samenzang Evangelische liedbundel 131 vers 4 en 5

4      Geen macht in hemel en op aard / maakt Pasen ongedaan,

en wie zich achter Jezus schaart / zal vrede binnengaan.

5      Want welke vijand ons bedreigt, / zijn wapen deert ons niet –

als eens de laatste vijand zwijgt / klinkt nog dit vrolijk lied.

Stilte

‘Onze Hulp’ en groet

Samenzang psalm 118 vers 2 en 6

Gebed van toenadering

Samenzang psalm 118 vers 8

Gebod

Samenzang psalm 118 vers 9

Aanroeping van de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 20 vers 11 tot en met 18

Samenzang Evangelische liedbundel 136 vers 2 en 3

2      Hij laat ons, mensen, mee ontstijgen / aan al wat ons ten gronde richt

        en achten wij de aarde ons eigen, / hij gaat ons voor, wij zien in ’t licht

        dat Hij ontsteekt het ware leven, / ons door de hemel weergegeven.

3      Laat ons dan nieuwe mensen wezen / en leggen al het oude af,

        Dood en verderf zijn uitgewezen, / de schuld en zonde zijn voor ’t graf.

        Hij leeft en spreekt op deze morgen / van ons bestaan, in Hem geborgen.

Preek

Samenzang lied 623 vers 7, 8 en 9

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

De gebeden worden afgesloten met het samen binnen van het Onze Vader.

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de uitgang).

Samenzang slotlied (zo mogelijk staande) lied 641 vers 1, 3 en 4 (gezang 217)

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) lied 425

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 14 april 2024”

Reageren