Kerkdienst 5 mei 2024 onder leiding van koor “Samen Op Weg” met koffiedrinken

Gepubliceerd op 4 mei 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: George Germans

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

Met medewerking van het kerkkoor ‘Samen op Weg’; dirigent George Germans

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie: Kerk-in-Actie: Noodhulp

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied samenzang lied 212 vers 1, 2 en 4

Votum en groet

Ontfermingsgebed

Samenzang lied 659 vers 1, 2, 5 en 6 (gezang 224)

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing: Jeremia 38 vers 1 tot en met 13

Tweede Schriftlezing: Marcus 4 vers 30 tot en met 32

Liederen door het koor ‘Samen op Weg’:

-Heer U bent mijn leven

-Heer geef ons de kracht

Verkondiging

Liederen koor ‘Samen op Weg’:

-Psalm 95 (een bewerking)

-God onzer Vaad’ren

Herdenking overleden gemeentelid

Afsluiting samenzang ‘Veilig in Jezus Armen’ (EVL 191) vers 1 en 3

1   Veilig in Jezus’ armen, / Veilig aan Jezus’ hart;

     Daar in Zijn teer erbarmen, / Daar rust mijn ziel van smart;

     Hoor! ’t is het lied der eng’len, / Zingend van liefd’ en vreê,

     Ruischend uit ’s hemels zalen, / Over de glazen zee.

     Veilig in Jezus’ armen, / Veilig aan Jezus’ hart;

     Daar in Zijn teer erbarmen, / Daar rust mijn ziel van smart.

3   Jezus, mijn dierb’re Toevlucht, / Jezus, Gij stierft voor mij!

     Dat op die Rots der eeuwen / Eeuwig mijn hope zij!

     Hier laat mij lijdzaam wachten / Tot dat het duister vliedt,

     En ’t oog aan gindsche kusten / Uw heillicht gloren ziet.

     Jezus, mijn dierb’re Toevlucht, / Jezus, Gij stierft voor mij!

     Dat op die Rots der eeuwen / Eeuwig mijn hope zij.

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de uitgang)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

De gebeden worden afgesloten met het samen binnen van het Onze Vader.

Samenzang slotlied (zo mogelijk staande) lied 970

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) lied 708 vers 1 en 6 (gezang 411)

Het Wilhelmus

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 5 mei 2024 onder leiding van koor “Samen Op Weg” met koffiedrinken”

Reageren