Kerkdienst 1e pinksterdag met koffiedrinken

Gepubliceerd op 18 mei 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Gegevens kerkdienst:

Voorganger de heer K. Smits uit Ermelo

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld. 

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Herziene Statenvertaling. 

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor: 

-de Diaconie: Kerk-in-Actie: Zending

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied samenzang Evangelische Liedbundel 150 

1 Ruis, o Godsstroom der genade, / in gemeent’ en huis en hart!

Laat in U gezond zich baden, /wat gebogen gaat door smart!

Stroom, o Heil’ge Geest, terneder, / op het uitgedroogde land;

en de bloemen bloeien weder, / haast verwelkt door zonnebrand.

2 Laat het uit Gods hemel stromen / in de kerken overal!

Van Uw nederdaling dromen / moede harten zonder tal.

Nieuwe liefde, nieuwe zangen, / kracht, die zielen opwaarts tilt,

brengt Uw ruisen, die ’t verlangen / als een heilig lied doortilt.

3 Komt, gij dorstigen, hier drinken / uit die milde heilfontein!

Laat uw ziel in ’t stof niet zinken, / maar in haar gereinigd zijn.

Laat u door haar golven dragen, / tot waar liefde nooit verkoelt,

waar de kust der aardse dagen, / door Gods vreugde wordt omspoeld.

Votum en Groet

Samenzang psalm 87

Wetslezing

Samenzang psalm 68 vers 7

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing: Psalm 68 vers 25 tot en met 30

Samenzang psalm 68 vers 9

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 tot en met 14

Samenzang gezang 250 (lied 680)

Verkondiging

Samenzang Joh. de Heer 960 vers 1, 2 en 6

1 Roept uit aan alle stranden, / verbreidt van oord tot oord,

verkondigt alle landen / het evangeliewoord,

het evangeliewoord.

2 Roept uit de Heer der Heren / als aller volken Vriend!

De volken moeten leren / wat tot hun vrede dient,

wat tot hun vrede dient.

6 Roept uit aan alle stranden, / verbreidt van oord tot oord,

verkondigt alle landen / het evangeliewoord,

het evangeliewoord.

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de uitgang)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

De gebeden worden afgesloten met het samen binnen van het Onze Vader.

Samenzang slotlied (zo mogelijk staande) Evangelische Liedbundel 144

1 De Geest des Heren die het leven / en vrijheid is en helder licht, 

weerspiegelt in ons opgeheven, / niet meer omsluierd aangezicht.

God is de Geest die ons geleidt / van heerlijkheid tot heerlijkheid.

2 Het licht dat wij aanschouwen mogen, / dat door geen duister wordt bedekt,

het evangelie ons voor ogen, / dat ons voorgoed tot leven wekt, 

is Christus in wiens heerlijkheid / het beeld van God ons begeleidt. 

3 De God, die sprak in den beginne: / ‘Licht schijne in de duisternis’,

Verlicht ook heden hart en zinnen / van ieder die in Christus is.

Wij zien in Christus’ aangezicht / Gods eigen ongeschapen licht.

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Joh. de Heer 571

1 Er komen stroomen van zegen. / Dat heeft Gods Woord ons beloofd;

Stroomen, verkwikkend als regen, / Vloeien tot elk die gelooft.

refrein:

Stroomen, stroomen van zegen, / Komen als plasregens neêr.

Nu vallen drupp’len reeds neder, / Zend ons die stroomen, o Heer.

2 Er komen stroomen van zegen, / Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn:

Op de valleien en bergen / Zal er nieuw leven dan zijn.

refrein

3 Er komen stroomen van zegen, / Zend ons de heilstroom nu neêr!

Geef ons die grote verkwikking; / Geef z’ ons voortdurend, o Heer.

refrein

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 1e pinksterdag met koffiedrinken”

Reageren