Kerkdienst zondag 11 juni 2023

Gepubliceerd op 10 juni 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger Ds. C. Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV-2002 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de diaconie

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Samenzang Joh. de Heer lied 210

1  Kom tot uw Heiland, toef langer niet,           2  “Laat kind’ren komen”, zo klonk Zijn stem;

    Kom nu tot Hem, die redding u biedt;              Spring op van vreugd, verblijd u in Hem;

    Die ook voor u de hemel verliet;                     O, luister naar de lief’lijke stem:

    Hoor naar Zijn roepstem: Kom!                      Toef langer niet, maar kom!

    Heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon,          Heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon,

    Van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon;          Van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon;

    Als zij vergaad’ren rondom de troon,               Als zij vergaad’ren rondom de troon,

    Daar, waar de eng’len staan.                          Daar, waar de eng’len staan.

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

We gaan staan en zingen samen JdH – lied 33 vers 1 en 2

1  Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,

    Die hemel en aarde verenigt tezaam

    Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart

    Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

    Kent gij, kent gij die Naam nog niet?

    Die Naam draagt mijn Heiland,

    mijn lust en mijn lied.

2  Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, / want Hij kwam om zalig te maken op aard;

    Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, / Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.

    Kent gij, kent gij die Jezus niet, / Die, om ons te redden, de hemel verliet?

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang JdH – lied 33 vers 3

3  Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof, / En d’ Engelen zingen voortdurend Zijn lof.

    O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan, / Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:

    Jezus, Jezus, Uw Naam zij d’ eer, / Want Gij zijt der mensen en Engelen Heer!

We gaan weer zitten

Gebed om ontferming

Samenzang JdH – Lied 256 vers 1, 2 en 4

1  Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit. / Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.

    Tel uw zegeningen tel ze één voor één  / En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

    Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. / Tel ze alle en vergeet er geen.

    Tel ze alle  noem ze één voor één, / En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

2  Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar ter neer. /

    Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer,

    Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien, / Dan zal ’t harte zingen en de zorgen vliên

    Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. / Tel ze alle en vergeet er geen.

    Tel ze alle  noem ze één voor één, / En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

4  Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal, / Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal,

    Tel uw zegeningen, Eng’len luist’ren toe, / Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. / Tel ze alle en vergeet er geen.

    Tel ze alle  noem ze één voor één, / En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Geloofsbelijdenis

Samenzang lied 912 vers 1, 2, 3 en 6 (gezang 473)

Gebed bij de opening van het Woord

1e Schriftlezing: Exodus 33 vers 1 tot en met 17

Samenzang lied 801 vers 1, 2, 3, 5 en 8 (gezang 459)

2e Schriftlezing: Handelingen 8 vers 26 tot en met 40

Samenzang JdH – Lied 150 vers 1, 2 en 3

1  Welk een vriend is onze Jezus,                   2  Leidt de weg soms door verzoeking,

    Die in onze plaats wil staan!                           dat ons hart in ’t strijduur beeft,

    Welk een voorrecht, dat ik door Hem               gaan wij dan met al ons strijden

    Altijd vrij tot God mag gaan.                          tot Hem, die verlossing geeft.

    Dikwijls derven wij veel vrede,                       Kan een vriend ooit trouwer wezen

    dikwijls drukt ons zonde neer,                        dan Hij, die ons lijden draagt?

    juist omdat wij ’t al niet brengen                    Jezus biedt ons aan genezing;

    in ’t gebed tot onzen Heer.                            Hij alleen is ‘t , Die ons schraagt.

3  Zijn wij zwak, belast, beladen

    En ter neer gedrukt door zorg,

    Dierb’re Heiland! Onze Toevlucht!

    Gij zijt onze Hulp en Borg.

    Als soms vrienden ons verlaten,

    gaan wij biddend tot den Heer;

    In zijn armen zijn wij veilig,

    Hij verlaat ons nimmer meer.

Verkondiging

Samenzang JdH – Lied 569

1  Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,   2  ‘k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,

    Wees Gij mijn Gids.                                          Want ‘k had geen Gids;

    Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,             Ver dwaalde ik af, totdat ik ernstig bad:

    Wees Gij mijn Gids.                                          “Wees Gij mijn Gids”.

    Blijf dicht mij bij; Ga stap voor stap mij voor;       Hij heeft ’t verhoord, ‘k ben nu verheugd en blij,

    Dan ben ‘k gerust en veilig volg ‘k Uw spoor.        Want Jezus kwam en nu is ’t licht voor mij.

3  Nu aan Zijn hand, dwaal ‘k nimmer van de weg, / Hij is mijn Gids.

    ’t Zij door moeras of wel langs struik en heg, / Leidt mij mijn Gids.

    Licht, vriend’lijk licht stroomt van Zijn aangezicht,

    ‘k Houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Samenzang slotlied (staande) lied 704 : 1 en 3 (gezang 44)

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de Muur (via de schermen) JdH – lied 57

1  Er komen stromen van zegen,                    2  Er komen stromen van zegen,

    Dat heeft Gods woord ons beloofd:                 Heerlijk verkwikkend zal ’t zijn:

    Stromen, verkwikkend als regen,                    Op de valleien en bergen

    Vloeien tot elk, die gelooft.                            Zal er nieuw leven dan zijn.

    Stromen van zegen                                      Stromen van zegen

    Komen als plasregens neer.                           Komen als plasregens neer.

    Nu vallen drupp’len reeds neder,                     Nu vallen drupp’len reeds neder,

    Zend ons die stromen, o Heer!                       Zend ons die stromen, o Heer!

3  Er komen stromen van zegen, / Zend ons die Heilstroom nu neer!

    Geef ons die grote verkwikking; / Geef z’ ons voortdurend, o Heer!

    Stromen van zegen / Komen als plasregens neer.

    Nu vallen drupp’len reeds neder, / Zend ons die stromen, o Heer!

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst zondag 11 juni 2023”

Reageren