Kerkdienst 18 juni 2023

Gepubliceerd op 17 juni 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV-2021 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de diaconie

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) lied 8a vers 1, 3, 4 en 6

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Aanvangstekst Psalm 138 vers 3:

Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord, mij bemoedigt en gesterkt.

Samenzang lied 272 vers 1 en 4 (gezang 324)

Gebed om vergeving

Samenzang lied 834 vers 1 en 2 (gezang 437)

Woorden van leven uit Romeinen 5 vers 6 tot en met 11

Samenzang lied 870 vers 1, 2 en 3

Gebed bij de opening van het Woord

Samenzang lied 680 vers 4 (gezang 250)

Eerste Schriftlezing: Psalm 65 vers 1 tot en met 5

Tweede Schriftlezing: Lucas 11 vers 1 tot en met 13

Derde Schriftlezing: Romeinen 8 vers 26 en 27

Samenzang lied 869 vers 4, 5 en 6 (gezang 431)

Verkondiging: ‘Heer, leer ons bidden’

Samenzang psalm 139 vers 2 en 3

Herdenking overleden gemeentelid: de heer Sijtsma

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven (feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) lied 215 1, 2, 6 en 7 (gezang 380)

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel lied 376

1  Abba, Vader, U alleen,                            2  Abba, Vader, laat mij zijn

    U behoor ik toe.                                        slechts van U alleen,

    U alleen doorgrondt mijn hart,                  Dat mijn wil voor eeuwig zij

    U behoort het toe.                                     d’uwe en anders geen.

    Laat mijn hart steeds vurig zijn,                 laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

    U laat nooit alleen.                                    laat mij nimmer gaan.

    Abba, Vader, U alleen,                               Abba, Vader, laat mij zijn

    U behoor ik toe.                                        slechts van U alleen.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 18 juni 2023”

Reageren