Verbintenisdienst met koffiedrinken in de middag

Gepubliceerd op 9 juli 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 14:30 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorgangers: ds. M. van Duijn en ds. J.G. Bakhuis
Ouderling van dienst: Janny Gerritsen
Organist: Lydia van der Plas-Neeleman
Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.
Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004.

Collecte voor de Clini Clowns – ‘voor de lach die doet leven’
U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL15 RABO 0306 9550 24
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente o.v.v. CliniClowns

Liturgie:

Orgelspel

Samenzang lied voor de dienst door gemeente en koor:

1     Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan,

      want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

      Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.

      Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

2     Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.

      En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.

      ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt,

      en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

3.    Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.

      Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.

      Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.

      ’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

Welkom en mededelingen

Samenzang Psalm 92 vers 1, 2 en 3

1     Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,

dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbiedwaardig.

Wij loven in de middag uw goedertierenheid,

ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.

2     Gezegend zal Hij wezen, die ons bij name riep,

die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen;

laat alom musiceren, met stem en instrument,

maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.

3     Gij hebt mij door uw daden, o Here God, verheugd.

      Mijn hart is vol van vreugd, ik juich om uw genade.

      Hoe groot zijn uwe werken, de werken uwer hand,

      Gij houdt het volk in stand. Gij zult hun hart versterken.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Samenzang Glorialied 280 vers 1, 2, 3 en 7

1      De vreugde voert ons naar dit huis            2    Dit huis van hout en steen, dat lang

        waar ’t woord aan ons geschiedt.                    de stormen heeft doorstaan,

        God roept zijn naam over ons uit                    waar nog de wolk gebeden hangt

        en wekt in ons het lied.                                 van wie zijn voorgegaan.

3      Dit huis, dat alle sporen draagt                 7    Dit huis slijt met ons aan de tijd,

        van wie maar mensen zijn,                            maar blijven zal de kracht

        de pijler die het alles schraagt,                       die wie hier schuilen verder leidt

        wilt Gij die voor ons zijn?                              tot alles is volbracht.

Orde voor de verbintenis van een dienaar van het Woord

Onderwijzing

Laten wij eerst horen en overwegen wat de kerk aan een dienaar van het Woord heeft toevertrouwd.

Om de kerk van Jezus Christus bij haar roeping in deze wereld te bewaren, zijn haar ambtsdragers gegeven, die daartoe ontvangen hebben de gaven van de Heilige Geest en de opdracht van de gemeente.

Eén van de ambten, die de kerk te allen tijde onderhoudt, is dat van dienaar van het Woord. Degenen die met dit ambt worden bekleed, werken samen met hun mede-ambtsdragers en zullen dienstbaar en herderlijk omgaan met de kudde die hun wordt toevertrouwd.

Zij zullen Gods Woord verkondigen, de vergeving der zonden aanzeggen en zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie, zoals de apostelen als eersten die opdracht van de Heer hebben ontvangen. Zij zullen de doop bedienen en geloofsonderricht geven. Zij zullen voorgaan bij de viering van het Heilig Avondmaal. Samen met de gemeente zullen zij toeleven naar de grote Dag van God door haar op het hart te dragen en te zegenen en leiding te geven aan haar gebed. Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen met woord en wandel en, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoeden. De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan.

Zij zullen kortom, met de goede Herder voor ogen, de gemeente waaraan zij zijn verbonden, liefdevol begeleiden, zodat zij in deze wereld gestalte kan geven aan haar roeping om van het heil te getuigen.

En u, Conny Bakhuis, die nu gereed staat uw ambtswerk op deze plaats te aanvaarden: herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door Zijn bloed; het is Zijn kerk.

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest.

Gelofte

Eenmaal bent u in het ambt van dienaar van het Woord bevestigd. Daarbij hebt u uitgesproken dat u de heilige Schrift aanvaardt als de bron van de prediking en als enige regel van het geloof en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. U hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.

Nu u naast uw ambtsbediening in de Protestantse Gemeente Abbenes ook de Hervormde Gemeente Bennebroek zult dienen, vraag ik u daarom:

Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

Ds. Conny Bakhuis: ‘Ja, dat geloof ik’.

En belooft u uw ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

Ds. Conny Bakhuis: ‘Ja, dat beloof ik. Daartoe helpe mij God.’

Broeders en zusters, laten wij bidden tot de almachtige God in gemeenschap met heel de Kerk in hemel en op aarde, dat Hij Zijn genade geeft aan haar die Hij geroepen heeft als dienaar van het Woord.

Samenzang gezongen gebed lied 695

1    Heer, raak mij aan met uw adem,            2    Raak met uw adem mijn onrust

reik mij uw stralend licht,                                    tot ik de rust hervind.

wijs mij nieuwe wegen,                                       Al mijn wonden heelt Gij:

geef op uw waarheid zicht.                                  Gij ziet in mij uw kind.

3    Wees ook de Geest die mij aanvuurt         4    Kom en doorstraal mijn dagen,

      en al mijn twijfels bant.                                 Geest van God uitgegaan,

      Als geroepen kom ik:                                     die mijn ogen opent

      mijn tijd is in uw hand.                                  voor wie nu naast mij staan.

5    Heer, raak ons aan met uw adem,

      geef ons een vergezicht!

      Draag ons op uw vleugels,

      zegen ons met uw licht!

Verbintenis

God, onze hemelse Vader, die u naar deze plaats heeft geroepen, verbinde u aan deze gemeente en geve u de genade, dat u daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn.

Aanvaarding en verwelkoming (staande)

Gemeente, dit is uw predikant.

Wilt u Conny Bakhuis als herder en leraar in uw midden ontvangen en haar hooghouden in haar ambt?

Gemeente: ‘Ja, dat willen wij van harte.’

Samenzang loflied 868 vers 1 en 2 (gezang 434)

1      Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.

        Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.

        Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,

        loof al wat ademt de Here.

2      Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

        heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven.

        Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,

        Hij heeft zijn woord u gegeven.

Koorzang: Aan de hand van Jezus wil ik wand’len

Refr. Aan de hand van Jezus wil ik wand’len,

Aan zijn zijde door het leven gaan.
Ga ik ongestoord, naar dat zalig oord,
waar ik eens voor zijne troon zal staan.
Met de engelkoren zal ik zingen,
een eeuwig loflied voor de Heer.
Ik zal juub’len voor Hem met mijn hart en mijn stem,
want daar zijn geen aardse zorgen meer.

Aan zijn kribbe wil ik buigen voor dat kindje in de koude stal,
voor die kribbe wil ik knielen voor die grote koning van ’t heelal.

Voor dat kruishout wil ik buigen voor die man die daar te lijden hing,
voor dat kruishout wil ik knielen die voor mij de wrede dood inging.

Die de dood heeft overwonnen, is verrezen uit het kille graf,
daarom zal ‘k Hem eeuwig loven, die mij na mijn dood het leven gaf.

Als gebed bij de opening van het Woord zingt het koor:

Hier uw gemeente Heer, luistrend naar U.
U zegt tot haar o Heer: Kom tot mij nu!
Niet voor uw dienaar Heer, niet voor de kerk.
Zij komt alleen maar Heer voor ’t godd’lijk werk.
U kunt haar helpen Heer, slechts U alleen.
Maak het nu goed o Heer voor iedereen.
Zij kan niet leven Heer zoals ’t behoort,
zij kan ’t alleen maar Heer door ’t godd’lijk woord.

Zij komt hier Zondags Heer rustdag per week
steeds in de eredienst, ook voor de preek.
Zij wil het vatten Heer, maak het een feest.
Zij kan ’t alleen maar Heer door Uwe geest.
Maak het een feestdag Heer, dank zij uw werk.
Uw heil’ge geest o Heer maakt blij uw kerk.
Kom met uw kracht o Heer zij is gered
als U haar helpt, o Heer hoor haar gebed

Schriftlezing: Jesaja 43 : 1 en Handelingen 10 : 34 – 48


Jesaja 43
Welnu, dit zegt de Heer, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

Handelingen 10
Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft, in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen, maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen, aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’

Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: ‘Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?’ En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven.

Zingen: Nog voor wij woorden hebben (mel. Lied 968; gezang 303)

1     Nog voor wij woorden hebben vat Gij ons in het oog.

      Meer dan wij durven dromen houdt Gij ons leven hoog.

      Gij brengt U zelf ter sprake als toekomst ongedacht

      verzadigt ons verlangen dat op de vrede wacht.

2     Nog voor wij durven leven hebt Gij ons met uw Geest

      de liefde ingeademd, de liefde allermeest.

      Herboren uit den hoge zijn wij van uw geslacht,

      als kinderen van morgen elkaar hier toegedacht.

3     Nog voor wij kunnen heten hebt Gij ons al gekend,

      genoemd en aangesproken, tot liefde voorbestemd.

      Nooit raken wij verzwegen maar worden als het kind

      dat, bij zijn naam geroepen, een nieuw vertrouwen vindt.

Verkondiging

Zingen koor en gemeente: ‘Ik zal er zijn’

1      Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

        Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

        Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim!

        Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2      Een boog in de wolken als teken van trouw,

        staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

        In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

        ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3      De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

        Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

        dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

        U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

4.     O Naam aller namen, aan U alle eer.

        Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:

        Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

        Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.  (2x)

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Koorzang: ‘Ik droomde eens en zie’

1      Ik droomde eens en zie ik liep aan ’t strand bij lage tij.

        Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.

        We liepen saam het leven door en lieten in het zand,

        een spoor van stappen twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand.

2      Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop

        in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.

        Maar als ik goed het spoor bekeek zag ik langs heel de baan,

        daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan…

3      Ik zei toen: ‘Heer, waarom dan toch? Juist toen ‘k U nodig had,

        juist toen ik zelf geen uitkomst zag op ’t zwaarste deel van ’t pad..

  De Heer keek toen vol liefd’ mij aan, antwoordde op mijn vragen: “Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was, toen heb ik jou gedragen..’

Koorzang: Vleugels

Heer, wil mij op Uw vleugels nemen, zoals een arend met haar jongen doet. Totdat de stormwind is verdwenen, dekt Gij mij met Uwe vleugels toe.

Heer, wil mij op Uw vleugels dragen, zoals een arend met haar jongen doet. Als ik vermoeid door zorg en vragen, soms niet meer weet hoe ik vliegen moet.

Refr. Want ik roep, Heer van dood en leven: vang mij op voordat ik val. Blijf met Uw liefde om mij zweven, zodat ik nimmer vallen zal.

Heer, wil mij op Uw vleugels leiden, zoals een arend met haar jongen doet. Onder mij steeds Uw vleug’len spreiden, in voor-, maar ook in tegenspoed.

Refr.

Al zijn mijn vleugels lamgeslagen, en vind ik vliegend niet de weg terug, ik voel Uw vleugels die mij dragen, mij vergezellen in mijn vlucht, mij vergezellen in mijn vlucht.

Refr.

Slotlied: Samen op weg (mel. Lied 276)

1      Samen op weg, zoekend naar liefde,

        naast ieder ander willen staan.

        Want kan een mens, zonder die ander,

        vreugde en vriendschap ondergaan?

        Zo moeten mensen zijn voor elkaar:

        een steun, een toeverlaat, die niet verloren gaat.

2      Samen op weg, zoekend naar kansen,

        naar elke nieuwe moog’lijkheid,

        om voor elkaar leven te scheppen,

        ja, Heer, maak ons daartoe bereid.

        Wil bij ons zijn van uur tot uur,

        ons leiden elk moment,

        dat men uw kerk herkent.

3      Samen op weg, zoekend naar leven,

        speurend naar licht en dageraad,

        mensen vol hoop, sterk en gedreven,

        zorgzaam en goed in woord en daad,

        niemand alleen en allen tezaam,

        zo gaat de boodschap voort

        van Jezus eens gehoord.

Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Wilt u na de zegen nog even plaats nemen voor een of meer toespraken?

Lied van de Muur (via de schermen) lied 416 vers 1 en 4

1      Ga met God en Hij zal met je zijn,

        jou nabij op al je wegen

        met Zijn raad en troost en zegen.

        Ga met God en Hij zal met je zijn.

4      Ga met God en Hij zal met je zijn

        tot wij weer elkaar ontmoeten,

        in Zijn Naam elkaar begroeten.

        Ga met God en Hij zal met je zijn.

Orgelspel

Na afloop van de dienst is er in het Jagershuis gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
ds. Conny Bakhuis te feliciteren

CliniClowns zet zich in voor zieke kinderen, kinderen met een beperking én mensen met dementie. Door echt contact te maken en hun verbeeldingskracht in te zetten zorgen de CliniClowns voor waardevolle geluksmomenten.

Al eeuwen zijn clowns verwonderd en nieuwsgierig naar alles wat ze zien, doen precies wat eigenlijk niet mag en zetten de realiteit op zijn kop. Als clowns mogen we de regels en rollen in het ziekenhuis of verzorgingshuis dus een beetje overhoopgooien en al onze aandacht richten op het welzijn, op de mens achter de patiënt.

Een ontmoeting met een CliniClown heeft effect: kinderen ervaren bijvoorbeeld minder stress en angst en mensen met dementie bloeien op, de onrust verdwijnt even.

Dankzij de steun van onze actievoerders, donateurs en vrijwilligers is dit mogelijk.

Met creativiteit, improvisatiespel en humor zorgen we dat iemand zich emotioneel weer sterker voelt. 

Geen reactie op “Verbintenisdienst met koffiedrinken in de middag”

Reageren