Kerkdienst met koffiedrinken 19 juli 2023

Gepubliceerd op 15 juli 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. J.B. Mulder uit Hilversum

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de diaconie

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) lied 280 vers 1, 2 en 5

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en Groet

Samenzang lied 280 vers 6 en 7

Geloofsbelijdenis

Samenzang lied 305 vers 1

Gebed voor de nood van de wereld

Samenzang lied 305 vers 2 en 3

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing uit Jesaja 58 vers 6 tot en met 10

Samenzang lied 538 vers 1 en 2 (gezang 172)

Tweede Schriftlezing Matteüs 6 vers 24 tot en met 34

Samenzang lied 538 vers 3 en 4

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Dank- en voorbeden – stil gebed – gezamenlijk Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven (feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) gezang 885 vers 1 en 2

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelische liedbundel 357

     Vreugde, vreugde, louter vreugde / is bij U van eeuwigheid,

        Schepper, die ’t heelal verheugde, / Bron van eeuw’ge vreugde zijt.

        Gij, die woont in licht en luister, / drijft de schaduwen uiteen.

        Hij, die zoekend doolt in ’t duister, / vindt het licht bij U alleen.

4      Open nu ook onze ogen / voor het ware vreugdelicht

        opdat wij uw naam verhogen / juichend voor uw aangezicht

        want in Christus komt Gij nader / hem, die onder zonde zucht,

        Ieder wil Gij zijn een Vader / die in Jezus tot u vlucht.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst met koffiedrinken 19 juli 2023”

Reageren