2e zomerzangavond 19 juli 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 19 juli 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Organist: George Germans

De liederen zijn door de voorbereidingscommissie uitgekozen.

De techniek wordt verzorgd door Jan Willem van den Oever.

Er wordt gezongen uit de bundels: Evangelische Liedbundel, Johan de Heer, Opwekking, Liedboek voor de Kerken 1973 (psalm / gezang), Nieuwe Liedboek 2013 (psalm / lied), Zingende Gezegend, Hervormde Bundel (1938), Jeugd in Actie, Weerklank en de bundel Tussentijds.

U bent van harte uitgenodigd om een andere partij te zingen als u die kent.

De collecte voor de onkosten is digitaal of via een busje achter in de kerk. U kunt aan de collecte ter bestrijding van de onkosten deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek, onder vermelding van zomerzangavond.

Liturgie:

Orgelspel

PowerPoint presentatie : ‘Mijn Gebed van D.C. Lewis’

Evangelische Liedbundel 161         

1     Komt laat ons vrolijk zingen       2   Die heuvels schiep en dalen,

      tot God die alles schiep                  waar Hij zijn aard’ betrad,

      Die bloemen, vissen, vogels           die zon en maan een sterren

      uit niets tot leven riep;                  tot licht gaf op ons pad.

      met nevels als een sluier                Looft Hem dan die de mensen

      de groene aarde tooit,                   tot vreugd’ geschapen heeft,

      zijn dauw als vreugde parels           en die ons onze schulden

      over de velden strooit.                   om Jezus’ wil vergeeft.

3     O, God die ons in Christus

      en machtig vader zijt,

      verlos ons van het kwade

      nu en in eeuwigheid.

      Leer ons als kind’ren leven

      en spelen in uw hof,

      en met de eng’len zingen

      uw glorie en uw lof.

Psalm 72 vers 1 en 7

1  Geef, Heer, de koning uwe rechten    7   Laat ons de grote naam bezingen

   en uw gerechtigheid                            van Hem die Isrel leidt,

   aan ’s konings zoon, om uwe knechten   want Hij alleen doet grote dingen,

   te richten met beleid.                          zijn roem vervull’ de tijd.

   Dan ruist op alle bergen vrede,             Looft God de HEER, Hij openbaarde

   heil op der heuvlen top.                       zijn wonderen, zijn eer.

   Hij zal geweldenaars vertreden,            Zijn heerlijkheid vervult de aarde.

   maar armen richt hij op.                      Ja, amen, looft de HEER.

Evangelische Liedbundel 413: Lichtstad met uw paarlen poorten

1   Lichtstad met uw paarlen poorten,   2   Heilig oord vol licht en glorie,

     wond’re stad zo hoog gebouwd,           waar de boom des levens bloeit,

     nimmer heeft men op deze aarde,        en de stroom van levend water,

     ooit uw heerlijkheid aanschouwd.         door de gouden Godsstad vloeit.

Refrein:  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

     luist’ren naar zijn liefdesstem,

             daar geen rouw meer en geen tranen,

             in het nieuw Jeruzalem.

3   Wat een vreugde zal dat wezen,

     straks vereend te zijn met Hem,

     in de stad met paarlen poorten,

     in het nieuw Jeruzalem.

Refrein

Opening Janny Gerritsen

Johan de Heer 205: Rijst op Rijst op voor Jezus

1   Rijst op, rijst op voor Jezus,           2   Rijst op, rijst op voor Jezus,

     Gij, helden van het kruis!                    Nu ’t krijgsgeschal gehoord!

     Verhoogt Zijn krijgsbanieren               Begeeft u in het strijdperk.

     Te midden van ’t gedruis.                    Ziet, Jezus leidt u voort.

     Door strijd tot d’ overwinning              Gij, strijders, zijt dan moedig,

     Leidt Jezus keer op keer,                    Weerstaat de boze macht;

     Tot ied’re vijand valle                         Hij kan niet overwinnen,

     Voor Zijne voeten neer.                      Want Jezus geeft u kracht.

4   Rijst op, rijst op voor Jezus,

     De strijd is kort van duur;

     Na al het krijgsgekletter,

     Komt ’t overwinningsuur.

     Aan hen, die overwinnen,

     Geeft Hij de zegekroon.

     Zij zullen met Hem heersen

     Voor eeuwig in Zijn troon.

Canon opwekking 42: ‘k Stel mijn vertrouwen (2x zingen)

‘k Stel mijn vertrouwen

op de Heer, mijn God.

Want in zijn hand

ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief,

zijn vrede woont in mij.

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:

Hij is mij steeds nabij.

Opwekking 220/Johan de Heer 197: Volle Verzekering…

1   Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!

     Wat schenkt dat rust aan ’t volgzaam gemoed.

     In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn,

     wedergeboren door Jezus’ bloed.

Refrein:  Dit is mijn vreugde, altoos te zijn

in mijnen Heiland; Jezus is mijn!

Dit is mijn vreugde. altoos te zijn

in mijnen Heiland; Jezus is mijn!

2   Voll’ onderwerping, Zijn eigendom, / in Hem te rusten, heerlijk genot!

     ’t Eigen ik doden, Zijn wil alleen; / rijk in mijn Heiland, leven voor God.

Refrein

3   Volle verlossing, gans vrij te zijn, / ‘k mag alles leggen in Zijne hand;

     ’t harte naar boven, ’t oog hemelwaarts; / zo Jezus volgen naar ’t Vaderland.

Refrein

4   Volle bewustheid; Hij leeft voor mij! / Dit geeft mij blijvend, heerlijk genot!

     ‘k mag altijd wand’len aan Jezus’ zij, / ‘k mag nu steeds leven voor mijnen God.

Refrein

Gedicht door Anthon van Dijk

Gezang 300/Nieuwe Liedboek 769: Eens als de bazuinen klinken

1   Eens, als de bazuinen klinken         5   Mensen, komt uw lot te boven,

     uit de hoogte, links en rechts,              wacht na dit een ander uur,

     duizend stemmen ons omringen,          gij moet op het wonder hopen

     ja en amen wordt gezegd,                  dat gij oplaait als een vuur,

     rest er niets meer dan te zingen, –       want de Geest zal ons bestoken,

     Heer, dan is uw pleit beslecht.             nieuw wordt alle creatuur.

6   Van die dag kan niemand weten,

     maar het woord drijft aan tot spoed,

     zouden wij niet haastig eten,

     gaandeweg Hem tegemoet,

     Jezus Christus, gistren, heden,

     komt voor eens en komt voor goed!

Opwekking 377/NLB Wat de toekomst brenge moge (melodie The Rose) tweestemmig

1   Wat de toekomst brengen moge,     2   Heer, ik wil uw liefde loven,

     mij geleidt des Heren hand;                al begrijpt mijn ziel U niet.

     moedig sla ik dus de ogen                   Zalig hij, die durft geloven,

     naar het onbekende land.                   ook wanneer het oog niet ziet.

     Leer mij volgen zonder vragen;            Schijnen mij uw wegen duister,

     Vader, wat Gij doet is goed!                 zie, ik vraag U niet: waarom?

     Leer mij slechts het heden dragen        Eenmaal zie ik al uw luister

     met een rustig, kalme moed!               als ik in de hemel kom!

3   Laat mij niet mijn lot beslissen:       4   Waar de weg mij brenge moge,

     zo ik mocht, ik durfde niet.                 aan des Vaders trouwe hand,

     Ach, hoe zou ik mij vergissen,             loop ik met gesloten ogen

     als Gij mij de keuze liet!                     naar het onbekende land.

     Wil mij als een kind behand’len,

     dat alleen de weg niet vindt:

     neem mijn hand in uwe handen

     en geleid mij als een kind.

Johan de Heer 140/Evangelische Liedbundel 409: Ik zie een poort …

1   Ik zie een poort wijd openstaan, / Waardoor het licht komt stromen,

     Van ’t kruis, waar ‘k vrij’lijk heen mag gaan, / Om vrede te bekomen.

Refrein:  Genade Gods, zo rijk en vrij!

             Die poort staat open, ook voor mij!

             Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij!

2   Die open poort laat d’ ingang vrij, / Aan wie komt binnenvlieden;

     Aan rijk en arm, aan u en mij / Komt Jezus vrede bieden.

Refrein

3   Die open poort leidt tot Gods troon: / Gaat door, laat niets u hind’ren;

Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, / Die God biedt aan Zijn kind’ren.

Refrein

4   In ’t hemelrijk, voor Jezus’ troon, / Daar leidt het kruis tot zegen;

Daar dragen wij voor ’t kruis een kroon, / Door Jezus’ bloed verkregen.

Refrein

Muzikaal intermezzo

Joh. de Heer 150/Evangelisch liedbundel 299: Welke vriend is onze Jezus

Met tegenstem

  1. Welk een vriend is onze Jezus,

     Die in onze plaats wil staan!

     Welk een voorrecht, dat ik door Hem,

     Altijd vrij tot God mag gaan.

     Dikwijls derven wij veel vrede,

     dikwijls drukt ons zonde neêr,

     juist omdat wij ‘t al niet brengen,

     in ‘t gebed tot onze Heer.

2   Leidt de weg soms door verzoeking,

     dat ons hart in ’t strijduur beeft,

     gaan wij dan met al ons strijden,

     tot Hem, die verlossing geeft.

     Kan een vriend ooit trouwer wezen

     dan Hij, die ons lijden draagt?

     Jezus biedt ons aan genezing;

     Hij alleen is ’t, die ons schraagt.

3   Zijn wij zwak, belast, beladen,

     En ter neêr gedrukt door zorg!

     Dierbr’e Heiland! onze Toevlucht!

     Gij zijt onze Hulp en Borg!

     Als soms vrienden ons verlaten,

     Gaan wij biddend tot den Heer,

     In Zijn armen zijn wij veilig,

     Hij verlaat ons nimmermeer.

Evangelische Liedbundel 376 Abba Vader

1   Abba, Vader, U alleen,

     U behoor ik toe.

     U alleen doorgrondt mijn hart,

     U behoort het toe.

     Laat mijn hart steeds vurig zijn.

     U laat nooit alleen.

     Abba, Vader, U alleen,

     U behoor ik toe.

2   Abba, Vader, laat mij zijn,

     slechts voor U alleen.

     Dat mijn wil voor eeuwig zij

     d’uwe en anders geen.

     Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

     Laat mij nimmer gaan.

     Abba, Vader, laat mij zijn,

     slechts van U alleen.

Johan de Heer 57: Er komen stromen van Zegen

1   Er komen stromen van zegen,

     Dat heeft Gods woord ons beloofd:

     Stromen, verkwikkend als regen,

     Vloeien tot elk, die gelooft.

Refrein:  Stromen van zegen

             Komen als plasregens neer.

             Nu vallen drupp’len reeds neder,

             Zend ons die stromen, o Heer!

2   Er komen stromen van zegen, / Heerlijk verkwikkend zal ’t zijn:

     Op de valleien en bergen / Zal er nieuw leven dan zijn.

Refrein

  • Er komen stromen van zegen, / Zend ons die Heilstroom nu neer!

     Geef ons die grote verkwikking; / Geef z’ ons voortdurend, o Heer!

Refrein

Sluiting en gebed ds. Conny Bakhuis

Opwekking 488: Heer, ik kom tot U

Heer, ik kom tot U,

neem mijn hart, verander mij.

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,

dat als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij,

dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil

zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Evangelische Liedbundel 79: Vrede zij U (met tegenstem)

1   Vrede zij u, vrede zij u.                   2   Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.

     Gelijk Mij de Vader zond,                      Mijn woord moet in u zijn,

     zend Ik ook u.                                    dat maakt u vrij.

     Vrede zij u, vrede zij u.                        Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.

     Gelijk Mij de Vader zond,                      Mijn woord moet in u zijn,

     zend Ik ook u.                                    dat maakt u vrij.

3   Ontvangt mijn Geest, heilige Geest   4   Vrede zij u, vrede zij u.

     Hij zal u leiden,                                  Gelijk Mij de Vader zond,

     weest niet bevreesd.                           Zend Ik ook u.

     Ontvangt mijn Geest, heilige Geest        Vrede zij u, vrede zij u.

     Hij zal u leiden,                                  Gelijk Mij de Vader zond,

     weest niet bevreesd.                           Zend Ik ook u.

Nieuwe Liedboek 416: Ga met God…(indien mogelijk meerstemmig) Staande

1   Ga met God en Hij zal met je zijn,

     jou nabij op al je wegen

     met zijn raad en troost en zegen.

     Ga met God en Hij zal met je zijn.

2   Ga met God en Hij zal met je zijn:

     bij gevaar, in bange tijden,

     over jou zijn vleugels spreiden.

     Ga met God en Hij zal met je zijn.

3   Ga met God en Hij zal met je zijn:

     in zijn liefde je bewaren,

     in de dood je leven sparen.

     Ga met God en Hij zal met je zijn.

4   Ga met God en Hij zal met je zijn

     tot wij weer elkaar ontmoeten,

     in zijn Naam elkaar begroeten.

     Ga met God en Hij zal met je zijn.

Orgelspel

Bij het verlaten van de Kerk kunt u een bijdrage in de

onkosten van deze avond in de busjes achterlaten.

Als u online heeft meegedaan kunt u dat digitaal doen.

De andere zomerzangavonden zijn op

woensdag 9 augustus en 30 augustus
(organist Ary Rijke)

Alle avonden om 19:30 uur.

Na afloop van vanavond Koffiedrinken en samenzijn in het Jagershuis.

Verzorgd door de familie Van Keeken.

Geen reactie op “2e zomerzangavond 19 juli 2023 met koffiedrinken”

Reageren