Kerkdienst 23 juli 2023

Gepubliceerd op 22 juli 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. D.W. van Ruiten uit Leeuwarden

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de diaconie

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) Gezang 21 vers 1, 3 en 7 (lied 146c)

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang psalm 150 vers 1 en 2

Wetslezing Romeinen 12 vers 9 tot en 20

Gebed voor de nood van de wereld

Samenzang evangelische liedbundel 263 vers 3 en 4

1   Door de wereld gaat een woord / en het drijft de mensen voort:

     “Breek uw tent op, ga op reis, / naar het land, dat Ik u wijs.”

     Heere God, wij zijn vervreemden, / door te luist’ ren naar Uw stem.

     Breng ons saam met Uw ontheemden, / naar het nieuw Jeruzalem.

2   Door de wereld gaat een stoet / die de ban brak van het bloed.

     Die bij wat op aarde leeft / nu geen burgerrecht meer heeft.

     Heere God, wij zijn vervreemden, / door te luist’ ren naar Uw stem.

     Breng ons saam met Uw ontheemden, / naar het nieuw Jeruzalem.

Gebed om de opening van het Woord

Eerste lezing uit Jesaja 61 vers 1 tot en met 3

Samenzang Evangelische liedbundel lied 299 vers 1 en 2

1   Welk een vriend is onze Jezus, / Die in onze plaats wil staan!

     Welk een voorrecht, dat ik door Hem, / Altijd vrij tot God mag gaan.

     Dikwijls derven wij veel vrede, / dikwijls drukt ons zonde neêr,

     juist omdat wij ‘t al niet brengen, / in ‘t gebed tot onze Heer.

2   Leidt de weg soms door verzoeking, / dat ons hart in ’t strijduur beeft,

     gaan wij dan met al ons strijden, / tot Hem, die verlossing geeft.

     Kan een vriend ooit trouwer wezen / dan Hij, die ons lijden draagt?

     Jezus biedt ons aan genezing; / Hij alleen is ’t, die ons schraagt.

3   Zijn wij zwak, belast, beladen, / En ter neêr gedrukt door zorg!

     Dierbr’e Heiland! onze Toevlucht! / Gij zijt onze Hulp en Borg!

     Als soms vrienden ons verlaten, / Gaan wij biddend tot den Heer,

     In Zijn armen zijn wij veilig, / Hij verlaat ons nimmermeer.

Tweede Schriftlezing 1 Thessalonicenzen 1 vers 2 tot en met 10

Samenzang gezang 483 vers 1, 2 en 3 (lied 919)

Tekstlezing 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 en 10

Prediking

Samenzang gezang 430 vers 1, 4 en 7 (lied 908)

Dank- en voorbeden – stil gebed – gezamenlijk Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven (feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) gezang 456 vers 1, 2 en 3 (lied 415)

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Lied 425

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 23 juli 2023”

Reageren