Protocol Kerkdiensten in de Coronatijd (wijziging per 12 juli 2020 )

Gepubliceerd op 1 juli 2020 door Alex onder Nieuws

Geachte lezer,

U ontvangt het protocol voor het weer opstarten van kerkdiensten in de Corona-tijd. Het protocol is bijgevoegd. Het protocol geldt voorlopig tot en met september 2020.

U dient zich namelijk op te geven voor het bijwonen van een kerkdienst. Dit heeft helaas met de voorschriften in de Coronatijd te maken en het aantal kerkgangers dat wij dientengevolge in de kerk kunnen ontvangen.

U kunt zich opgeven en vragen stellen via : info@hervormdpknbennebroek.nl

De uitzendingen blijven online te volgen en de liturgie is op onze website (www.hervormdpknbennebroek.nl) en Facebook (https://www.facebook.com/Hervormdpknbennebroekbinnenweg) te vinden.

Achteraf zal de liturgie ook op de website van kerkomroep worden geplaatst.

De dienst is te volgen via kerkradio of de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Verder is het helaas zo dat de rijdienst vanwege de voorschriften uitgesteld wordt. Het is onmogelijk afstand te houden in de auto.

De wijziging wordt met dikkere letters en schuin aangegeven

Kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving

Gebruiksplan voor de Hervormde Gemeente Bennebroek
voor de periode 1 juli – 1 september 2020 (voorlopig)

De maatregelen zijn gebaseerd op het protocol van de PKN. Daarbij zijn de voorschriften van het RIVM in acht genomen.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het gebruiksplan. Dit plan is besproken en akkoord bevonden in de kerkenraadsvergadering op 11 juni 2020, aangevuld met de wijzigingen per begin juli 2020.

 • De kerkenraad heeft besloten de diensten per 1 juli op te pakken, met in acht name van de strikte regels.
 • Per 12 juli 2020 wordt de samenzang in de dienst weer mogelijk.
 • Gemeenteleden vallend in de risicogroepen waaronder gemeenteleden van 70 jaar en ouder en gemeenteleden met ziekten die vallen onder risico-categorieën, bepalen zelf of zij wel of niet deelnemen aan de kerkdiensten. Zij maken hun afweging mede op basis van het dan geldende RIVM advies.
 • Omdat de ventilatie een risico kan zijn, blijft de ventilator en daarmee de verwarming tijdens de kerkdienst uit. Kleed u warm genoeg.
 • Conform de regels van de PKN (en RIVM) en het beperkte aantal kerkgangers dat op basis van de 1,5 meter in de kerk aanwezig mag zijn, vragen we u door te geven of, en zo ja wanneer u naar de dienst wilt komen. Dit kan met het daarvoor opgestelde formulier. U krijgt een rooster voor de hele maand en we vragen u uw voorkeur aan te geven en het formulier te retourneren aan de scriba. Bij meer aanmeldingen dan waarvoor ruimte is voor een bepaalde zondag, zullen we hieruit helaas een keuze moeten maken. Er kan dus met u overlegd worden om thuis te blijven. Geef daarom van te voren ook aan of er zondagen zijn waarop u eventueel ook thuis wilt blijven. Uiteraard kunt u dan met ons verbonden blijven via de kerkomroep.
  De link is: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159.
 • Kunt u toch onverwacht niet komen, laat het weten, dan kan een andere kerkganger uw plek innemen.
 • Bij de deur staat een van de kerkenraadsleden. Volg zijn/haar instructies op. (Hij/zij moet u vragen of u corona/griepachtige verschijnselen hebt, en indien dat het geval is u daarna zo nodig de toegang weigeren, maar we vertrouwen erop dat dat niet nodig is.)
 • We nemen de geldende regels in acht. Bent u ziek of verkouden, dan blijft u thuis.
 • In de kerk staat ook een ambtsdrager, die u uw plaats wijst. Door het aanwijzen van zitplaatsen, en het vullen van de kerk in een bepaalde volgorde kunnen we een maximaal aantal kerkgangers een zitplaats bieden, ook al zijn dat niet zo veel gemeenteleden. Afhankelijk van het aantal echtparen en alleen-gaanden kunnen we tussen de 15 en 20 kerkgangers ontvangen. Tevens bereiken we daarmee dat u niet/zo min mogelijk langs elkaar heen hoeft te lopen.
 • In de consistorie komen zo weinig mogelijk ambtsdragers bij elkaar; in ieder geval de voorganger met de ouderling van dienst. In de ouderlingenbank nemen de dienstdoende ambtsdragers plaats, op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Het kosterwerk zal minimaal plaatsvinden. De kroonluchters zullen niet gedimd worden tijdens de preek. De deuren zullen door de koster/deurambtsdrager gesloten worden.
 • De predikant gaat zelfstandig voor de start van dienst de preekstoel op en sluit zelf het deurtje en de gordijnen.
 • De ouderling van dienst loopt naar de microfoon voor de mededelingen. Hij/zij geeft geen hand aan de voorganger, maar brengt de handdruk via een knik over. Richting de predikant op de preekstoel. De predikant ontvangt deze bij wijze van handdruk.
 • We blijven zitten bij het luisteren naar het intochtslied, waarna we gaan staan bij Votum en Groet.
 • We gaan staan voor het uitspreken van de Zegen. Het Amen wordt uitgesproken en dus niet gezongen.
 • Omdat zingen het virus sneller kan verspreiden mogen we geen samenzang houden. In plaats daarvan zullen een minimaal aantal aangewezen mensen zingen.
 • Samenzang is mogelijk, het aantal te zingen verzen wordt beperkt.
 • Hierdoor vervalt het zingen van het lied van de muur zowel voor als na de dienst.
 • Neem zoveel mogelijk uw eigen liedboek, om mee te lezen en Bijbel mee. De overige liedboeken in de kerk worden weggehaald.
 • De liedborden worden weer ingevuld.
 • De beamer wordt vanwege de verplichte 1,5 meter afstand tot de organist niet gebruikt.
 • Mocht er uit een andere bundel gezongen worden, dan de beide liedboeken, dan wordt enkel dit lied gebeamerd. Bediend vanaf beneden.
 • Na afloop van de dienst gaat de voorganger als eerste naar buiten waar u hem/haar kunt begroeten, ook enkel met een knik of een paar woorden. Buiten kunt u op gepaste afstand wel een praatje met elkaar maken, maar geen groepjes vormen. U houdt daarbij rekening met de 1,5 meter afstand en u voorkomt fysiek contact, zoals handen schudden.
 • Echtparen kunnen naast elkaar zitten, alleen-gaanden moeten 1,5 meter afstand tot andere kerkgangers in acht nemen. Uiteraard mogen gezinnen (zelfde huishouden) meer zitplaatsen naast elkaar gebruiken, mits daardoor de 1,5 meter afstand tot anderen gehandhaafd kan blijven. Onder een huishouden verstaat het RIVM echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één huishouden.
 • Bij het verlaten van de kerk is de volgorde andersom als bij binnenkomst. De laatste die op een plaats gingen zitten, verlaten als eerste weer de kerk. Volgt u de aanwijzingen van de ambtsdrager op.
 • Houd uw jas aan of neem uw jas mee naar uw zitplaats. U kunt deze zoals u gewend bent kwijt op de zitplaats naast u.
 • We mogen tijdens de dienst niet collecteren, maar we vragen u uw bijdrage over te maken naar de volgende rekeningnummers:
  rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek. Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden. De doelen zullen u bekend worden gemaakt.
 • Bij binnenkomst kunt u ook contant een gift geven in de daarvoor achter in de kerk staande collectebusjes. De deurambtsdrager, neemt de collectebusjes met de collectes bij de start van de dienst mee naar voren en zet deze op de avondmaalstafel.
 • Helaas drinken we voorlopig na afloop van de dienst nog geen koffie met elkaar, hopelijk kan dat later weer.
 • In de hal staat desinfecterende hand-gel die u naar eigen inzicht kunt gebruiken.
 • Ook worden er voorlopig geen Avondmaalsvieringen gehouden.
 • De komende periode komen ook de bloemen uit de kerk te vervallen. Dit heeft te maken met de bezorging in combinatie met de richtlijnen van het RIVM.
 • De toiletten mogen niet gebruikt worden.

De kerkenraad.

Versie 8-7-2020

Geen reactie op “Protocol Kerkdiensten in de Coronatijd (wijziging per 12 juli 2020 )”

Reageren