Kerkdienst 6 december 2020

Gepubliceerd op 5 december 2020 door Alex onder Nieuws

Voorganger: ds. Dirk Jorissen
Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever
Organist: Gert Stad
Samenzang: mogelijk

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied, of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.
De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.
Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.
De voor deze week geplande collectedoelen zijn:
-voor de Diaconie; bestemd voor Mercy Ships;
-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;
-voor kerkrentmeesters; onderhoud kerkgebouw.

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes (diaconie en kerkrentmeesters) achter laten.

Liturgie Tweede Advent:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Zingen intochtslied Psalm 19: 1

Votum & Groet

Zingen ter verootmoediging: gezang 125: vers 1 en 2

Belijdenis van Nicea

Zingen gezang 125: 3

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 40: vers 1 – 11

Zingen gezang 126: vers 1 (lied 439: 1)

Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 1: vers 19 – 28

Zingen gezang 126: vers 2 (lied 439: 2)

Verkondiging

Orgelmeditatie

Zingen gezang 126: vers 3 (lied 439: 3)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed & ‘Onze Vader’

Slotlied Gezang 127: vers 1 en 7 (lied 440: 1 en 4)

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 6 december 2020”

Reageren