Gepubliceerd op 30 januari 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: proponent W. van Stuijvenberg

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek aangeduid door Lied. Daar waar deze liederen ook in het liedboek voor de kerken staan is dit ook aangegeven, aangeduid door gezang.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor het oecumenisch werk: Jeugdwerk, Jong protestant.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

We luisteren naar psalm 66 vers 1 en 7

Breek aarde uit in jubelzangen

Stil gebed, votum en groet

Aanvangstekst Marcus 1 vers 15

Orgelspel psalm 67 vers 1

God zij ons gunstig en genadig

Geloofsbelijdenis

We luisteren naar psalm 67 vers 2

De volken zullen U belijden

Gebed

Eerste schriftlezing oude testament: 1 Samuel 3 vers 1-10

Orgelspel Lied 531

Tweede schriftlezing nieuwe testament Marcus 1 vers 14 – 20

We luisteren naar lied 531 vers 1, 2 en 3 (gezang 47)

Jezus die langs het water liep en Christus die door de wereld gaat…..

Verkondiging (Thema: God spreekt anders !)

Orgelspel psalm 93 vers 1 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, -gezamenlijk- Onze Vader.

We luisteren naar het slotlied 416 vers 1, 2 en 4:

Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen gevolgd door het Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist.

Orgelspel

Geen reactie op “”

Reageren