1e zomer orgel en zangavond

Gepubliceerd op 30 juni 2021 door Alex onder Nieuws

Organist: Ary Rijke

Deze avond hebben we en thema: Reis door de Bijbel.

Alle liederen verwijzen naar een Bijbelgedeelte uit een Bijbelboek.

De verwijzingen staan bij de liederen.

In de kerk zijn slechts enkele mensen aanwezig om te zingen. Zingt u vooral thuis mee. De teksten van de te zingen liederen zijn bijgevoegd en er is aangegeven uit welke bundel er gezongen wordt, zodat u de noten er bij kunt pakken. 

Er wordt gezongen uit de bundels: Evangelische Liedbundel (EVL),

Johan de Heer (JdH), Opwekking (Opw), Liedboek voor de kerken 1973 (gezang), Nieuwe Liedboek (lied), Zingende Gezegend (ZG) en de bundel Tussentijds.

Een collecte voor de onkosten is lastig als u niet fysiek in de kerk bent. U kunt aan de collecte ter bestrijding van de onkosten deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek, onder vermelding van zomer orgel-zangavond

Liturgie:

Orgelspel

Genesis (Genesis 1)

Zingen gezang 1 (lied 513): God heeft het eerste woord

 1. God heeft het eerste woord.

Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,

Hij spreekt nog altijd voort.

 • God heeft het eerste woord.

Voor wij ter wereld kwamen,

riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord.

 • God heeft het laatste woord.

Wat Hij van oudsher zeide,

wordt aan het eind der tijden

in heel zijn rijk gehoord.

 • God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin.

Opening en inleiding op dit thema Janny Gerritsen

(Genesis 12 vers 1)

Zingen EVL 263; lied 802 (op de oude melodie uit JdH 916)

1           Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs.”

Refrein:  Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

3.          Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.

Refrein:  Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

6.          Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs.”

Refrein:  Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Exodus

Muzikaal intermezzo thema Filmmuziek Exodus

Leviticus (Leviticus 26 vers 12)

ELB 362: God in ons midden

1.          God in ons midden,

Heer, wij aanbidden

met al uw kinderen wereldwijd,

uw trouw aan mensen,

uw onbegrensde,

uw ongekende majesteit.

3.          Licht van de overkant,

fakkel die eeuwig brandt,

o vlam die ons naar Gods land geleidt,

wie lopen in uw licht,

zie, over hun gezicht

valt al de glans der eeuwigheid.

5.          God in ons midden,

Heer, wij aanbidden

met al de heiligen uw beleid,

uw trouw aan mensen,

uw onbegrensde,

uw ongekende majesteit.

Numeri (Numeri 6 vers 24-26)

Luisteren naar orgelspel gebaseerd op de Zegenbede aan het eind van de dienst:

De Heer zegene en behoede u, Hij doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.

Deuteronomium (Deuteronomium 29 vers 5)

ELB 477: Zo maar te gaan met een stok in je hand.

1.          Zo maar te gaan met een stok in je hand,

zonder te weten

wat je zult eten.

Zo maar te gaan met een stok in je hand;

eindeloos ver is ’t beloofde land.

2.          Zo maar te gaan, wordt het leven of dood?

Altijd maar banger,

duurt het nog langer?

Zo maar te gaan, wordt het leven of dood?

In de woestijn worden kinderen groot.

3.          Zo maar te gaan, met zijn woord als bewijs,

altijd maar lopen,

altijd maar hopen.

Zo maar te gaan met zijn woord als bewijs;

straks wonen wij in een paradijs.

Jozua (Jozua 1 vers 6-9) ELB 246: Ik bouw op u

1.          Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U, en ga in uwen Naam.

2.          Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

3.          Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.

In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Gedicht over Ruth en Boaz (Ruth 3) door Tineke de Vries

Samuel (I Samuel 2 vers 2)

ELB 351; Opw 277: Machtig God sterke rots

1.          Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.

Aard’ en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam.

Lam van God, hoogste Heer,

heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster,

niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon,

prijst de Geest die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid,

prijst Hem tot in eeuwigheid.

Samuel (II Samuel 23 vers 2-4) Tussentijds 5: in de veelheid van geluiden

1.          In de veelheid van geluiden,

in het stormen van de tijd,

zoeken wij het zachte suizen

van het woord, dat ons verblijd.

2.          En van overal gekomen,

drinkend uit de ene bron,

bidden wij om nieuwe dromen,

richten wij ons naar de zon.

4.          Laat uw dauw van vrede dalen

in de voren van de tijd.

Vat ons samen in de stralen

van uw goedertierenheid.

5.          Die ons naam voor naam wilt noemen,

al uw liefde ons besteedt,

zingend zullen wij U roemen

en dit huis juicht met ons mee!

Psalmen (psalm 23) Medley gebaseerd op psalm 23

Orgelspel psalm 23

Zingen lied 23b (gezang 14): De heer is mijn herder

 1. De Heer is mijn Herder!

‘k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan waat’ren der rust.

2.          De Heer is mijn Herder!

Hij waakt voor mijn ziel,

Hij brengt mij op wegen

van goedheid en zegen,

Hij schraagt me als ik wankel,

Hij draagt me als ik viel.

 • De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

‘k zal immer verkeren

in ’t huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen

zijn liefde me altijd.

Meditatief orgelspel

Zingen lied 23c: Mijn God, mijn herder

 1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,

wijst mij een groene streek;

daar rust ik aan een stille stroom

en niets dat mij ontbreekt.

5.          Uw trouw en goedheid volgen mij,

Uw liefde, dag aan dag;

en wonen zal ik in Gods huis,

zo lang ik leven mag.

Spreuken (Spreuken 1 vers 23)

ELB 186A: Leid mij heer o machtig heiland

1.          Leid mij Heer, o machtig Heiland,

door dit leven aan uw hand.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,

wees mijn Gids in ’t barre land.

Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.

vul mij met uw Geest steeds meer.

Vul mij met uw Geest steeds meer.

2.          Laat mij zijn een Godsgetuige,

sprekend van U meer en meer.

Leid mij steeds door uwe liefde,

groeiend naar uw beeld, o Heer.

Brood des Levens, brood des hemels,

voed mij dat ik groei naar U.

Voed mij dat ik groei naar U.

3.          Laat door mij uw levend water

  vloeien als een klare stroom.

  O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later

  dat uw Geest over allen koom’.

  Machtig Heiland, mijn Verlosser,

  kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

  Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

Brief aan Prediker (prediker 12 vers 1-8) door Tineke de Vries

Zacharia (Zacharia 8 vers 3-8)

Luisteren naar mix van orgelspel kinderlied: Op het plein waar wij te samen zijn en zingen ZG 38: Jeruzalem, zo zegt de Heer.

1.          Jeruzalem, zo zegt de Heer,

wanneer Ik in uw midden woon,

als Koning zit, hoop op mijn troon,

als Ik tot Sion wederkeer,

dan wordt, o stad, uw naam genoemd

en hemelhoog uw trouw geroemd,

Sion wordt dan alom geprezen,

omdat de Heer zijn heiligheid

op deze berg heeft uitgespreid –

hier zal Hij God en Koning wezen!

3.          Al is dat voor wie dan nog leeft

een wonder, ondoorgrondelijk,

voor God is niets te wonderlijk.

Dit is wat Hij gesproken heeft:

Ik breng voorgoed mijn volk naar huis,

in Sion is het waarlijk thuis;

op recht en trouw bouw Ik uw woning,

o volk, Ik breng van oost en west

u thuis, – dat is het allerbest.

Jeruzalem, daar woont uw Koning!

Matheus (Mattheus 1 vers 21) ELB 381: Daar ruist langs de wolken

1.          Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,

die hemel en aarde verenigt te zaam.

Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?

Die Naam draagt mijn Heiland,

mijn lust en mijn lied!

2.          Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,

want Hij kwam om zalig te maken op aard;

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,

genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.

Kent gij, kent gij die Jezus niet,

die, om ons te redden, de hemel verliet?

3.          Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof,

en d’engelen zingen voortdurend zijn lof

O mochten w’om Jezus verheerlijkt eens staan,

dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:

Jezus, Jezus, uw Naam zij d’eer,

want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Marcus (Marcus 16 vers 6) ELB 124: Dit is de dag die de heer heeft gemaakt

1.          Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt

en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken verheugd

dat wij leven.

Diep in de nacht

heeft Hij verlossing gebracht,

heeft Hij ons aan ’t licht geheven

3.          Zend nu uw Geest als een vuur,

als een stem in ons midden.

Dat wij van harte elkander verstaan

en beminnen.

En zo voortaan

eren Gods heilige Naam

en Hem in waarheid aanbidden.

Gecombineerd met orgelspel Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Johannes (Johannes 20 vers 20-22) ELB 79: Vrede zij U

1.          Vrede zij u, vrede zij u.

Gelijk Mij de Vader zond,

zend Ik ook u.

Vrede zij u, vrede zij u.

Gelijk Mij de Vader zond,

zend Ik ook u.

2.          Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.

Mijn woord moet in u zijn,

dat maakt u vrij.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.

Mijn woord moet in u zijn,

dat maakt u vrij.

3.          Ontvangt mijn Geest, heilige Geest

Hij zal u leiden,

weest niet bevreesd.

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest

Hij zal u leiden,

weest niet bevreesd.

4.          Vrede zij u, vrede zij u.

Gelijk Mij de Vader zond,

zend Ik ook u.

Vrede zij u, vrede zij u.

Gelijk Mij de Vader zond,

zend Ik ook u.

Slotwoord en gebed Jan Willem van den Oever

Efeziërs (Efeziërs 2 vers 8-9) ELB 203; Opw 428: Genade zo oneindig groot

1.          Genade, zo oneindig groot,

dat ik, die ’t niet verdien

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan ‘k zien.

2.          Genade, die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook, als ik mij tot Hem keer,

dat God mij nooit verlaat.

3.          Want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis.

4.          Als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.

Openbaring (openbaring 6 vers 16) ELB 406: Eens als op die grote morgen

1.          Eens zal op de grote morgen

klinken het bazuingeschal,

dan zal Jezus wederkomen

als de Rechter van ’t heelal.

Refrein:  Wie zal op die grote morgen

buigen voor die majesteit?

Wie zal op die grote morgen

vluchten voor die heerlijkheid?

3.          Eens zal op de grote morgen

Jezus’ macht worden erkend:

dan zal ieder mens beseffen,

dat Gods Woord geen leugens kent.

Refrein:  Wie zal op die grote morgen

buigen voor die majesteit?

Wie zal op die grote morgen

vluchten voor die heerlijkheid?

4.          Eens zal op de grote morgen

blank en bruin worden vereend:

kleur of ras is niet belangrijk,

maar Gods gunst aan ons verleend.

Refrein:  Wie zal op die grote morgen

buigen voor die majesteit?

Wie zal op die grote morgen

vluchten voor die heerlijkheid?

Orgelspel

2 Reacties op “1e zomer orgel en zangavond”

 1. Fam. de Leeuw
  30 juni 2021

  Het was weer genieten van de liederen en het orgel spel.
  Wij zien uit naar de volgende zangavond.

 2. Anthon van Dijk
  1 juli 2021

  Ik sluit me graag aan bij familie de Leeuw: het was mooi. Wat hebben we toch een prachtig orgel. Bedankt dat we mee mochten gaan op deze virtuele reis!

  Hartelijke groet, Anthon


Reageren