Kerkdienst 19 juni 2022 en koffiedrinken na de dienst

Gepubliceerd op 18 juni 2022 door Alex onder Nieuws

Voorganger ds. K.D. Goverts uit Dordrecht

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Samenzang intochtslied (staande) psalm 142 vers 1 en 4

Stil gebed, votum, groet

Samenzang psalm 77 vers 5 en 6

Wetslezing

Samenzang psalm 63 vers 2 en 3

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste schriftlezing Job 38 vers 1 tot en met 7

Samenzang psalm 77 vers 2

Tweede schriftlezing Job 42 vers 1 tot en met 6

Samenzang gezang 447 vers 1, 2 en 3 (Lied 943)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Samenzang gezang 447 vers 4, 5 en 6

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gesproken Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment, de feitelijke collecte vindt digitaal of voor / na de kerkdienst plaats via de busjes.

Samenzang slotlied (staande) lied 446 vers 1, 2, 5 en 7 (lied 512)

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 203 (opwekking 428)

Genade, zo oneindig groot.

Dat ik, die ’t niet verdien

Het leven vond, want ik was dood

En blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd

Te vrezen voor het kwaad.

Maar ook – als ik mij tot Hem keer

Dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast

En tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

En brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid

Mag stralen als de zon,

Dan prijs ik Hem in eeuwigheid

Dat ik genade vond.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 19 juni 2022 en koffiedrinken na de dienst”

Reageren