Kerkdienst 21 augustus 2022

Gepubliceerd op 21 augustus 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. D. Verboom uit Rijnsburg

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor Kerk-in-Actie bestemd voor het Werelddiaconaat.

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang lied 413 (gezang 444)

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 99 vers 1, 2 en 4

Gebod

Samenzang Evangelische Liedbundel 302

1    Heer, ik kom tot U      2      Met Uw liefde, Heer

      Hoor naar mijn gebed            Kom mij tegemoet

      Vergeef mijn zonden nu            Nu ik mij tot U keer

      En reinig mijn hart            En maak alles goed

3    Zie mij voor U staan      4      Jezus op Uw woord

      Zondig en onrein            Vestig ik mijn hoop

      O, Jezus raak mij aan            U leeft en U verhoort

      Van U wil ik zijn            Mijn bede tot U

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Jesaja 6

Samenzang lied 405 (gezang 457)

Verkondiging Zend mij!

Samenzang gezang 304

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met “Onze Vader…”

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment, de feitelijke collecte vindt digitaal of voor / na de kerkdienst plaats via de busjes.

Samenzang Slotlied (staande) lied 412 vers 1 en 6 (gezang 399)

Zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelische liedbundel 364

1      Heerlijk is uw naam,         2        Heilig lam van God,

        heerlijk is uw naam.                 heilig Lam van God,

        Hoog verheven en vol van kracht,                dat de zonde der wereld droeg.

        heerlijk is uw naam                 Heilig Lam van God.

        Jezus, Jezus,                Jezus, Jezus,

        heerlijk is uw naam.                 heilig Lam van God.

3      Waardig bent U, Heer,

        waardig bent U, Heer,

        alle macht en heerlijkheid,

        alle lof en eer.

        Jezus, Jezus,

        waardig bent U, Heer.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 21 augustus 2022”

Reageren