Kerkdienst 18 september 2022

Gepubliceerd op 18 september 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. Mw. A. Six-Wienen uit Gouda

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Voor het diaconale werk.

-voor de Kerkrentmeesters bestemd voor Eredienst en Pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang psalm 121 vers 1 en 4

Bemoediging en Groet

Thema van de dienst: De naam van God

Samenzang lied 906 vers 1 en 8 (gezang 323)

Gebed van toenadering

Samenzang lied 342 (als geloofsbelijdenis)

Gebed om het licht van de Geest

Moment voor de kinderen

Eerste Schriftlezing Exodus 3 vers 1 tot en met 15

Samenzang lied 275

Tweede Schriftlezing Mattheüs 28 vers 16 tot en met 20

Samenzang lied 903 vers 3 en 6 (gezang 426)

Verkondiging

Samenzang lied 916 (melodie lied 444)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment

Slotlied (staande) samenzang lied 885

Wegzending en zegen, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Lied van de muur (via de schermen) Joh. de Heer lied 912

1        Van U wil ik zingen, wie ‘d Eng’len omringen,

         al juichend getuigend Uw goedheid, o Heer.

         ‘k Wil loven en danken met woorden en klanken

         en prijzen Uw goedheid en liefde steeds meer.

2        Moog immer mijn harte in vreugd en in smarte,

         zich leren te keren, o God, tot Uw troon.

         Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangen

         tot ‘k Vader benader der eng’len toon.

3        Moog hier dan mijn zingen, Uw heem’len doordringen

         en juub’lend zich mengen met hemelse toon.

         Tot ‘k eenmaal hierboven U eeuwig mag loven

         als ‘k juichend zal staan bij Uw stralende troon.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 18 september 2022”

Reageren