Kerkdienst 6 november 2022 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 6 november 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. J. de Goei uit Amersfoort

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Herziene Statenvertaling.  

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-Via de diaconale werkzaamheden.

-voor de Kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang psalm 42 vers 1 en 3

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst:   Lucas 21 : 28.

Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!

Samenzang Evangelische Liedbundel 411

Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint,

mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd.

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

Gebodslezing uit Galaten 5 vers 16 tot en met 25

Samenzang psalm 61 vers 3, 4 en 5

Kindermoment

Gebed bij de opening van het woord

Eerste schriftlezing Ezechiël 2 vers 9 tot en met 3 vers 3

Tweede schriftlezing Openbaring 5

Samenzang lied 755 (gezang 297)

Prediking over Openbaring 5 vers 1: En ik zag een boekrol

Samenzang gezang 469

Dankgebed en voorbede

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) lied 263

Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelische liedbundel 413

  1. Lichtstad met uw paarlen poorten,          2    Heilig oord vol licht en glorie

    Wond’re stad zo hoog gebouwd                    Waar de boom des levens bloeit

    Nimmer heeft men op deez’ aarde,               En de stroom van levend water

    Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.                Door de gouden godsstad vloeit.

Refrein:                                                    Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

Luist’ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims       4    Wat een vreugde zal dat wezen

    Komend uit de zand-woestijn,                      Straks vereend te zijn met Hem

    Waar zij rusten van hun werken                   In die stad met paarlen poorten

    Bij de springende fontein.                            In het nieuw Jeruzalem.

Refrein:                                                    Refrein:

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 6 november 2022 met koffiedrinken”

Reageren