Kerkdienst 23 april 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 22 april 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV-2021 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de ene collecte is voor de diaconie.

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) lied 623 vers 4 en 7 (gezang 214, herdicht)

Stilte

‘Onze Hulp’ en groet

Samenzang lied 130A vers 1

Verootmoediging

Samenzang lied 130A vers 2

Genadeverkondiging

Samenzang lied 130A vers 3

Gebed

Schriftlezing Mattheüs 28 vers 1 tot en met 10 en 16 tot en met 20

Samenzang lied 641 vers 1, 3 en 4 (gezang 217)

Preek

Samenzang lied 462 vers 1, 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment (collecten zelf zijn digitaal of via de busjes in de kerk).

Samenzang slotlied (staande) Evangelische Liedbundel 125

1   Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft / Die vol ontferming ieder troost

     En alle schuld vergeeft / Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon / Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon

     Halleluja. Geprezen zij het Lam / Dat de schuld der wereld op zich nam

2   Verdreven is de schaduw van de nacht / En wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuis gebracht / Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht

Refrein:

3   Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht / Dat uitstraalt van het kruis,

     dat eens voor ons werd opgericht / En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht

Refrein:

Heenzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3 keer Amen

Lied van de Muur (via de schermen)

Zingende Gezegend lied 51 (melodie gezang 300)

1  Hoort! Een woord van eeuwig leven –     3  Ik ben met u, alle dagen,

   Christus die ten hemel vaart:                  nu en tot in eeuwigheid!

   Mij is alle macht gegeven                       Van mijn rijk zult gij gewagen –

   in de hemel en op aard;                         gaat dan heen, gaat wereldwijd;

   gaat vertolken alle volken                       als gij valt, zal Ik u dragen,

   wat u werd geopenbaard!                       Ik ben met u, voor altijd!

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 23 april 2023 met koffiedrinken”

Reageren